עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ח

דף עז עמוד אעריכה

א ו מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף א:

ב ז מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה חטור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף י:

ג ח מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ל , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף ז:

ד ט מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה א וב' , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צב סעיף א וסעיף ג וסעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ז:


דף עז עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה ו:

ו ב מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' פ סעיף טו בהגה"ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' פא סעיף א בהגה"ה:

ז ג מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף א:

ח ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מא:

ט ה מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף א:

י ו מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צב סעיף א וסעיף ג וסעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ז:

יא ז מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף א וסעיף ב:

יב ח מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה י:

יג ט מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ב והלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף א:

יד י כ ל מ מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יא:


דף עח עמוד אעריכה

טו א ב ג מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף י:

טז ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף א , טור ושו"ע אה"ע סי' קלח סעיף ד:

יז ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלח סעיף ג:

יח ו ז ח מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קלח סעיף א:

יט ט מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף טז וסעיף יז:

כ י טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יג:

כא כ מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף ה:

כב ל מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכ סעיף א:

כג מ מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יד ועיין במגיד משנה ובכסף משנה:


דף עח עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יד , מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כב , סמ"ג עשין מט' ונ' , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יג:

כה ב מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יג:

כו ג ד ה מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכ סעיף א:

כז ו מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלח סעיף ב:

כח ז ח מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף טו:


דף עט עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין צ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ד:

ל ב מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ו:

לא ג ד מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ד:

לב ה ו מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ו:

לג ז ח מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ד:

לד ט מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ו:

לה י מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין פה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ה:

לו כ מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ז:


דף עט עמוד בעריכה

לז א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יב:

לח ב ג מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ו וז' , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ט:

לט ד ה ו מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמח סעיף א:


דף פ עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה יד , ומיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכט סעיף יג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ סעיף א:

מא ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנא:

מב ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כז , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ:

מג ד ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כד , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכח סעיף א:

מד ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כד , ומיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג עשין נ (וסימן צד) , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף כ:


דף פ עמוד בעריכה

מה א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כג , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף י:

מו ב מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כ , סמ"ג לאוין פג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ג:

מז ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנא:


דף פא עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף א:

מט ב טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ד:

נ ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ח , וטור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ג:

נא ד מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ג:

נב ה מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ג , מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה ז , סמ"ג עשין קלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פג:

נג ו מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמט סעיף א:


דף פא עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמט סעיף א:

נה ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמט סעיף ב: