שולחן ערוך אבן העזר קלט ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היה לה קנה נעוץ בחצרה, והיא עולה למעלה ממחיצות החצר, וזרק הגט עליה, אינה מגרשת, שאינו משתמר שם:

מפרשים

בית שמואל

(ח) שאינו משתמר שם:    וטעמא דגיטא כשזורק לחצירה משום דהוי כאלו נותן לידה והיינו דוקא כשהוא משתמר והא לא מינטר מ"ה אינה מגורשת לכ"ע ול"ד לאויר שאינו לסוף לנוח ולמ"ש בסמוך בשם תוס' בל"ז ל"ד לאויר שאינו לסוף לנוח, ואיתא גירסא בש"ס אפי' אם איתא טרסקל בקנה וזרק ונח אינה מגורשת משום דלא מינטר ועיין בח"ש ובחדושי הלכות ובת' רשב"א:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש