שולחן ערוך אבן העזר קלט יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

השאיל לה גגו, ונפל הגט על גג שיש לו אצלו, מגרשת, כיון שאין דיורים קבועים בגג אינו מקפיד עליו. ויש מי שכתב, שאפלו נפל הגט על גג של כל אדם, והיא יכולה לפשט ידה ולטלו משם, הרי זו מגרשת:

מפרשים

בית שמואל

(יח) אינו מקפיד עליו:    מיהו אם השאיל לה מקום בחצר לא השאיל לה מקום בגג וח"ר כתב אפי' אם השאיל לה מקום בחצר די"ל דהשאיל מקום בגג כיון דאינו מקפיד עליו ועיין ב"ח:

(יט) ה"ז מגורשת:    מיהו בכה"ג אינה מגורשת מחמת אויר הגג דאל"כ מה מקשה שם דף ע"ט אלא בגג דידי' וחצר דידי' כי הגיע לאויר הגג מאי הוי גם י"ל אפילו לדעת הרמב"ם דוקא כשהיא עומדת בגג שלה והגט נפל על גג של אדם אחר סמוך לגג שהיא עומד' ס"ל דהיא מגורשת דאין בני אדם מקפידי ע"ז אבל אם עומד' על גג של איש אחר ומקבלת הגט י"ל דלא הוי מגורשת:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש