עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ב

דף יז עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יז , סמ"ג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יב:

דף יז עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נח , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף א:

ג ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יג , סמג עשין שם ולאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ה:

דף יח עמוד אעריכה

ד א טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יב:

דף יח עמוד בעריכה

ה א טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ה:

ו ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יז , סמ"ג עשין נח , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יב:


דף יט עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ג:

דף כ עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף א:

ט ב מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ב וסעיף ד:

י ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , סמג לאוין קי , טור ושולחן ערוך אבן העזר סימן טו:

יא ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יא:

יב ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט:

דף כ עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף א:

יד ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י:

טו ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף א:

טז ד מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו:

יז ה מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו , ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י:

דף כא עמוד אעריכה

יח א (מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , סמג לאוין קי ולאו קלג , טור אה"ע סימן טו):

יט ב מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה יב , סמג לאוין קנג , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יט:

כ ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , סמג לאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ב:

כא ד מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ד:

כב ה מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ו:

כג ו מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ז:

כד ז מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ח:

כה ח מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ט:

כו ט מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יט:

כז י מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כ:

כח כ מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כד:

כט ל מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יא:

ל מ מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יח:

דף כא עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יט:

לב ב מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יט:

לג ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ב:

לד ד מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יח:

לה ה מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף טו:

לו ו מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יח:

דף כב עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , סמג לאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יב:

לח ב מיי' שם , וטור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יד:

לט ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , וטור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף טו:

מ ד מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף טו:

מא ה מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף א:

מב ו טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ח:

מג ז מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף יא , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף י:

מד ח מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה ב , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף י:

מה ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ו , סמ"ג עשין נא ולאוין קא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף א:

מו י מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ב:

מז כ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף ח:

מח ל מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ט , ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ב:

מט מ מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף א:

דף כב עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ז , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ו:

נא ב ג מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט , סמ"ג עשין כח ולאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד:

נב ד מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג , ומיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ו:

נג ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ב:

נד ו ז מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף ד:

נה ח מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ג והלכה ד , סמג לאוין קה:

נו ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף י:

נז י מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ד:

דף כג עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ז:

נט ב מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף י:

ס ג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ד:

סא ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קה , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יט:

דף כג עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מא סעיף ב:

סג ב מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף א:

סד ג מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ג:

סה ד מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מא סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף א:

סו ה מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה א:

דף כד עמוד אעריכה

סז א מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ב , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ג:

סח ב מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ז , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף א:

סט ג מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ו , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ד:

ע ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ז:

עא ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ז , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף א:

עב ו מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ב , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף א:

עג ז מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ד:

עד ח מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ד , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ד:

דף כד עמוד בעריכה

עה א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף א:

עו ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף ה:

עז ג מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף יב:

עח ד מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה טו:

עט ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף ב:

פ ו טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א:

פא ז מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה טז , וטור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף ב:

פב ח מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה טו , ומיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א:

דף כה עמוד אעריכה

פג א ב ג ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה יג והלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א:

פד ה מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' י סעיף ג:

פה ו מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' י סעיף ו:

פו ז מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' יב סעיף א:

פז ח מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ז:

פח ט מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ב , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כו:

פט י מיי' פ"י מהל' עדות הלכה א , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף א:

דף כה עמוד בעריכה

צ א מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה יז , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג:

צא ב מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ב , ומיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה י , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כו:

צב ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' יב סעיף ב:

צג ד ה מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה א והלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף א:

צד ו מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' יב סעיף ב:

צה ז טור ושו"ע אה"ע סי' יב סעיף א:

דף כו עמוד אעריכה

צו א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' יב סעיף ד:

צז ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' יב סעיף ג:

צח ג ד מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה טו והלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' יב סעיף ד: