שולחן ערוך אבן העזר יב ב


שולחן ערוך

אשה שנדרה הנאה מבעלה ולא הפר לה, ובאה לפני חכם להתירה ואסרה, שלא מצא לה פתח להתירה, לא ישאנה, שמא יאמרו: אסרה כדי שישאנה. ואם כנס לא יוציא. והני מילי ביחיד מומחה, אבל בי דינא לא חשידי. ומטעם זה אם מיאנה או חלצה בפני בית דין, יכול א' מהם לישא אותה:

מפרשים

בית שמואל

(ה) חכם להתירה:    ש"מ אפילו מה שראוי להבעל להפיר ולא הפיר יכול החכם להתיר עיין מהרי"ק שורש נ':


(ו) ביחיד מומחה:    עיין ביורה דעה סי' רכ"ח האידנ' ליכ' מומחה:

ט"ז

באר היטב

(ד) ביחיד מומחה:    והאידנ' ליכ' מומחה יורה דעה סי' רכ"ח.


(ה) חלצה:    נתגרשה בפני ב"ד נסתפק הרשד"ם סי' צ' אם יוכל א' מהם ליש' אותה ומתוך דבריו נראה דיוכל א' מהם ליש' אותה ע"ש. וא"ל למה לא תני במתני' נמי נתגרשה י"ל דסגי ביחיד ועיין בפרישה.▲ חזור לראש