שולחן ערוך אבן העזר י ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המוציא את אשתו משום א' מדברים הללו, אומרים לו: הוי יודע שאין אתה מחזירה לעולם:

מפרשים

 

חלקת מחוקק

(ז) יכול להחזירה:    (פי' אם התיר הנדר) ובגיטין שם ע"ב פריך פשיטא למאי ניחוש לה מהו דתימא ליגזר משום דר' נתן דתניא ר' נתן אומר הנודר כאלו בנה במה והמקיימו כאלו הקריב עליו קרבן פירש"י והאי כיון דקיים נדרו (פי' וגירשה) נקנסיה מלהחזיר קמ"ל וע' בב"ח:
 

בית שמואל

(י) אומרי' לו וכו':    ואז אינו יכול להוצי' לעז כיון שידע דאסורה לו ולא חש להמתין ולבדוק שפי' גילה דעתו דלא היתה חביבה לו רש"י:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש