סמ"ג לאו קלג

<< · סמ"ג · לאו · קלג · >>


מצות לאו קלג - לא לאכול נבלה

האוכל כזית מבשר בהמה שמתה או חיה שמתה או עוף שמת לוקה שנאמר לא תאכלו כל נבלה[1] וכל שלא נשחטה כראוי הרי זו נבילה ובהלכות שחיטה יתבאר[2] השחיטה שהיא כראוי והשחיטה שאינה כראוי. אין אסור משום נבילה אלא מינין טהורין בלבד מפני שהם ראויים לשחיטה[3] אבל במינים טמאין שאין שחיטה מועלת בהן בין שנשחטה בין שמתה כדרכה בין שחתך בשר מן החי ממנה ואכלה אינו לוקה לא משום נבילה וטריפה אלא משום אוכל בשר בהמה טמאה. האוכל כזית מבשר נפל בהמה טהורה לוקה משום אוכל נבילה[4] ואסור לאכול מן הבהמה שנולדה עד ליל שמיני כדאיתא בשבת[5] שכל שלא שהה בבהמה עד יום שמיני הרי זה כנפל ומתיר שם בליל שמיני ואם נודע שכלו לו חדשיו בבטן ואחר כך נולד שהם תשעה חדשים לבהמה גסה וחמשה לדקה הרי זה מותר ביום שנולד[6].

הערות שולייםעריכה

  1. ^ במשנה דחולין דף ל"ב
  2. ^ מ"ע ס"ג
  3. ^ כך משמע שם ד"ק משום דאין איסור חל על איסור וע"ש בברייתא דרבי יהודא
  4. ^ כך משמע שם דף ע"ח
  5. ^ דף קל"ו
  6. ^ כך הוא בבכורות דף ה'