שולחן ערוך אבן העזר י

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן י | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

איזו גרושה מותרת לחזור לבעלה
ובו שבעה סעיפים:
אבגדהוז

סעיף אעריכה

המגרש את אשתו ואחר כך זינתה מותרת לחזור לבעלה:

הגה: וכן אם זנתה עם הראשון ונתקדשה לשני וגירשה, מותרת לחזור לראשון, אפילו היתה מיוחדת לו תחילה (תשו' הרא"ש כלל כ"ד ומהר"ם פאדווה סימן י"ט).

אבל אם נתקדשה לאחר וגירשה או מת, אסורה לחזור לראשון ואפילו לא נתגרשה רק מכח קול בעלמא (הרא"ש כלל ה') (וע"ל סימן ו' וע"ל סימן מ"ו סעיף ה' וסעיף ו'):

סעיף בעריכה

חרש שגירש ברמיזה, והלכה ונתקדשה לחרש אחר, ואין צריך לומר לפיקח, אסורה לחזור לבעלה החרש. אבל אשתו של פיקח שנתגרשה והלכה ונישאת לחרש ונתגרשה, מותרת לחזור לבעלה הפיקח (וע"ל סימן קי"ט אם מותר לדור עמה בחצר לאחר שגירשה):

סעיף געריכה

המוציא את אשתו משום שם רע שיצא עליה, או מפני שהיא נדרנית, או מפני שהיא איילונית, לא יחזיר. ויש אומרים דווקא בדאמר לה מפני כך אני מוציאך, וכפל דבריו לומר: אלמלא כך לא הייתי מוציאך; אבל אם לא כפל דבריו יכול להחזירה. ויש אומרים שאם אמר לה: מפני כך אני מוציאך, אף על פי שלא כפל דבריו אינו יכול להחזירה. ויש מי שאומר שאפילו לא אמר לה מפני כך אני מוציאך לא יחזיר:

סעיף דעריכה

המוציא את אשתו מפני שרואה דם בכל עת תשמיש, לא יחזור:

סעיף העריכה

כל אלו שאמרו לא יחזיר, אם עבר והחזיר קודם שנתקדשה לאחר, לא יוציא. ואם הוציא, אם היו לו בנים משהחזירה, מותר להחזירה כדי שלא להוציא לעז עליהם:

סעיף ועריכה

המוציא את אשתו משום א' מדברים הללו, אומרים לו: הוי יודע שאין אתה מחזירה לעולם:

סעיף זעריכה

המוציא את אשתו משום נדר שנדר להוציאה, יכול להחזירה: