עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ג

דף לג עמוד בעריכה

א א מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף א:

ב ב ג ד מיי' פ"ח מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין פח , טור ח"מ סי' רצה:

ג ה מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה י , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רט סעיף ד:

דף לד עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ח"מ סי' רצה:

ה ב טור ח"מ סי' רצה:

ו ג ד מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה א , סמג שם , טור ח"מ סי' רצה:

ז ה ו ז ח מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה ב , טור ח"מ סי' רצה:

ח ט מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה ד , טור ח"מ שם:

דף לד עמוד בעריכה

ט א מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה ה , סמ"ג עשין פח , טור ח"מ סי' רצה:

י ב מיי' פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף א:

יא ג מיי' פ"יג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ט:

יב ד מיי' פ"יג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף י:

דף לה עמוד אעריכה

יג א ב מיי' פ"יג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף י:

יד ג ד מיי' פ"יג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף יב:

טו ה מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ז , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ז:

טז ו ז מיי' פ"ח מהל' שאלה ופקדון הלכה ג , סמג שם , טור ח"מ סי' רצה:

יז ח מיי' פ"כב מהל' מלוה ולוה הלכה טז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קג סעיף ט:

יח ט י כ מיי' פ"כב מהל' מלוה ולוה הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' קג סעיף י:

יט ל מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ז , ועיין במגיד משנה , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ט:

דף לה עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"כב מהל' מלוה ולוה הלכה יז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קג סעיף י:

כא ב מיי' פ"כב מהל' מלוה ולוה הלכה יב , סמג שם , טור ח"מ סי' קג:

כב ג מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' שז סעיף ה:

דף לו עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ט , סמג לאוין רמ:

כד ב מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ג , סמג לאוין רלט:

כה ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ב , ומיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ה והלכה ו:

כו ד ה מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' נזקי ממון הלכה יא , ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובלחם משנה, סמ"ג עשין פט וסימן סח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כו , וטור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' שצו סעיף ט:

כז ו מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כו:

כח ז מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כ:

כט ח ט מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כא:

דף לו עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה י , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ט:

לא ב מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ו:

לב ג מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ט:

לג ד ה מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף י:

לד ו מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף יא:

דף לז עמוד אעריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה י , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסה סעיף ב:

לו ב מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ד ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' ש סעיף א:

לז ג מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' ש סעיף ב:

לח ד ה מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ש סעיף א:

לט ו מיי' פ"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה י , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסה סעיף ב:

דף לז עמוד בעריכה

מ א מיי' פ"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסה סעיף א:

מא ב מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף י:

מב ג ד מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' ש סעיף ד:

דף לח עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה א ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף טו:

מד ב מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה א:

מה ג מיי' שם , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף טו:

מו ד מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה א:

מז ה מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף טז:

מח ו מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף יט:

מט ז מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יא , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף ב:

דף לח עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ב , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף טז:

נא ב ג מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ד והלכה ה , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ב וסעיף ג וסעיף ה:

נב ד טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף א , [ועיין בכסף משנה שתמה על הרמב"ם שהשמיט זה]:

נג ה מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף א וסעיף ד:

דף לט עמוד אעריכה

נד א מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ב וע"ש:

נה ב מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה ח , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' פח סעיף ז:

נו ג מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' פח סעיף י:

נז ד ה מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ב:

נח ו מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ג:

נט ז מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ב:

ס ח ט י מיי' פ"ח מהל' נחלות הלכה א והלכה ב , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ו:

סא כ מיי' פ"יד מהל' טוען ונטען הלכה ז , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף יט:

דף לט עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"ח מהל' נחלות הלכה ב , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ז:

סג ב ג ד מיי' פ"ח מהל' נחלות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רפה סעיף ט:

סד ה (מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ) , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף ו:

סה ו מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה יב , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ה:

סו ז מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפז סעיף א:

דף מ עמוד אעריכה

סז א ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפז סעיף ג וע"ש:

סח ג ד ה ו ז ח מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ה , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף יא:

סט ט מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף יב:

ע י כ מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף יג:

עא ל מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ט , סמג לאוין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף כ [ודלא כר"י]:

דף מ עמוד בעריכה

עב א מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה א , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כ:

עג ב מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ח , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יט:

עד ג מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ד:

עה ד ה מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ט והלכה י , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף כ:

עו ו מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ט , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ו:

דף מא עמוד אעריכה

עז א מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה י , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עא , טור ושו"ע חו"מ סי' שנה סעיף א וסעיף ב וע"ש:

עח ב מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ט , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ו:

עט ג מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יא , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף א:

פ ד מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף י:

דף מא עמוד בעריכה

[פ] (א) [ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף א ]:

פא א מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה א , טור ח"מ סי' שנב:

דף מב עמוד אעריכה

פב א מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כ:

פג ב מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כא:

פד ג מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כ:

פה ד ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כב , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רל סעיף ב , [ רב אלפס ברכות פ"ט דף מח. ]:

פו ו מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף טו , [ רב אלפס כאן , ועוד לעיל בפירקין דף פ]:

פז ז ח ט מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ה ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף טז:

פח י מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף טו:

פט כ מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה יא , סמג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ח:

צ ל מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף טו:

צא מ מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ו:

צב נ מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ז:

צג ס מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כג:

דף מב עמוד בעריכה

צד א מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כג:

צה ב ג ד מיי' פ"טז מהלכות מכירה הלכות ט י יא , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף יח:

צו ה ו ז ח מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ט , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כה:

דף מג עמוד אעריכה

צז א ב ג ד ה מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ו , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ז:

צח ו מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ט והלכה י:

צט ז מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה א , סמ"ג עשין עא וסימן עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ה:

ק ח מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה א והלכה ב , ומיי' פ"א מהל' גניבה הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שנד סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' שסב סעיף י:

קא ט מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה ב , טור ש"ע ח"מ סי' שסב סעי' ב וסעי' יא וסעי' יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף ה:

דף מג עמוד בעריכה

קב א מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שנט סעיף ה:

קג ב מיי' פ"ב מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שסב סעיף ב וסעיף ז:

קד ג מיי' פ"ב מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שסב סעיף ז:

קה ד מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ד:

קו ה ו מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ב:

דף מד עמוד אעריכה

קז א מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ה:

קח ב מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יג , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ג:

קט ג ד מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ב: