פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רצב יט


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

כל המוכר פקדון על פי ב"ד ה"ז מוכר לאחרים ואינו מוכר לעצמו מפני החשד והדמים יהיו מונחים אצלו ויש לו רשות להשתמש בהם לפיכך הרי הוא עליהם שומר שכר אע"פ שעדיין לא נשתמש בהם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ואינו מוכר לעצמו:    וכן הדין באפטרופוס שמכר וכמ"ש בפרישה ובסמ"ע סי' ר"ץ ועמ"ש שם וגם כאן בפרישה:

הרי הוא עליהן ש"ש:    אבל פטור באונסין אפי' להרי"ף והרמב"ם ואינו דומה לדמי אבידה מטעם שכתבתי לעיל דשאני הכא דירא לקנות בהן סחורה שמא יבא בעל הפקדון פתאום ליטול דמי הפקדון:

ש"ך - שפתי כהן

(לג) כל המוכר פקדון כו' עיין בספר א"א דף ק"ג והמבשר ע"ש:באר היטב

(לה) החשד:    עמ"ש בזה בסי' ר"צ ס"ק י"ב ע"ש.


(לו) שכר:    אבל פטור באונסין ע"ל ס"ז ומ"ש שם ס"ק ט"ו ע"ש.קצות החושן

▲ חזור לראש