שולחן ערוך חושן משפט עב ט


שולחן ערוך

המלוה על המשכון ואבד או נגנב בלא אונס שהרי המלוה חייב בדמי המשכון כמו שנתבאר ואמר המלוה סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלוה אומר סלע הלויתני עליו וסלע הי' שוה הרי המלוה נשבע תחילה שבועת השומרים שאינו ברשותו והלוה נשבע היסת שהיה שוה כנגד החוב ונפטר:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בדמי המשכון כמו שנתבאר:    ר"ל לפני זה בס"ב פסק המחבר כהגאונים דס"ל דנעשה עליו ש"ש וחייב בדמי כל המשכון אבל גם למ"ד דנעשה עליו ש"ח שייכים דינים הללו דהרי מ"מ חובו שכנגד המשכון מפסיד וכמ"ש ומ"ה כתב הטור דינים הללו אליב' דכ"ע ע"ש ולא כע"ש דתלה דין זה במאי דקי"ל כמ"ד דנעשה עליו ש"ש וק"ל:

ושקל היה שוה שקל הוא חצי סלע וסלע הוא ד' דינרין:    והיינו שקל הנזכר בגמר' אבל שקל דאורייתא הוא ד' דינרין דכפול היה וכמ"ש רש"י בפי' התורה ועפ"ר:

נשבע תחלה:    פי' ולא שישבע הלוה היסת תחלה שהיה שוה כנגד החוב דחיישינן שמא יוציא המלוה המשכון אחר שבועת הלוה ויכחשנו ונמצא ש"ש מתחלל וכמ"ש הטור והמחבר אחר זה בסט"ו ע"ש ושם נתבאר דאפי' מאמין הלוה למלוה שנאבד אפ"ה חייב לישבע כל שהלוה צריך לישבע:

שאינו ברשותו:    לקמן סי' רצ"ה מבואר דחכמי המשנה תקנו שבועה זו לשומרים דחשו שמא עיניו נתן בה והיא שבועה חמורה בנק"ח וכ"כ הטור והמחבר בסמוך בסט"ו ע"ש:

ש"ך - שפתי כהן

(מא) שהרי המלוה חייב בדמי המשכון כו' ואפי' להי"א לעיל סעיף ב' בהג"ה דלא הוי אלא ש"ח מ"מ כנגד מעותיו מיה' הפסיד:


(מב) ושקל כו' שקל המוזכר בדברי חז"ל הוא חצי סלע וסלע הוא ד' דינרין:


(מג) נשבע תחלה ולא שישבע הלוה היסת דשמא יוציא הלה מלוה את הפקדון ונמצא שם שמים מתחלל דלקמן סעיף ט"ו ושם נתבאר דאפי' הלוה מאמין למלוה דינא הכי וע"ש:


(מד) שבועת השומרים שאינו ברשותו. היינו שבועת המשנה בנק"ח דאע"פ שמשלם מה שהי' שוה חיישינן שמא עיניו נתן בה וע"ל סעיף ט"ו אבל שאינו ברשותו שהיא שבועת האורה היינו כשפוטר עצמו בשבוע' זו אף מתשלומין וכדלקמן סימן רצ"ד סעיף כ' ועמ"ש שם:


ט"ז

באר היטב

(כד) בדמי:    ואפי' להי"א דס"ב בהג"ה דלא הוי אלא ש"ח מ"מ כנגד מעותיו מיהא הפסיד ושקל הוא חצי סלע וסלע הוא ד. ' דינרין סמ"ע וש"ך.


(כה) תחלה:    ע"ל סט"ו ומ"ש שם.קצות החושן

▲ חזור לראש