ביאור:בבלי נזיר דף נא

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת נזיר: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו | הדף המהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

תנו רבנן [תוספתא כלים בבא מציעא פ"ב מ"ג [צוקרמאנדל]]: איזהו מת שיש לו [1] רקב? - מת שנקבר ערום בארון של שיש, או על גבי רצפה של אבנים - זהו מת שיש לו רקב; [2] נקבר בכסותו [3], [4] בארון של עץ [5], או על גבי רצפה של לבנים [6] - זהו מת שאין לו [7] רקב.

אמר עולא: אין רקב אלא הבא מן הבשר ומן הגידים ומן העצמות.

איתיביה רבא לעולא: רקב הבא מן הבשר - טהור, הא מן העצם טמא, ואף על גב דליכא בשר!

אימא הכי: 'רקב הבא מן הבשר - טהור עד שיש עצם בבשר'.

הא ליכא גידים?

אי אפשר לבשר ולעצמות בלא גידים.

[אם גיד הוא חיבור השריר לעצם – לא ברור! אך אם 'גיד' הוא ווריד או עורק הגמרא ברורה]

אמר רב שמואל בר אבא אמר רבי יוחנן: שני מתים שקברן זה עם זה - נעשו גלגלין זה לזה [8].

מתיב רב נתן: רקב הבא משני מתים טמא [ולא אמרינן 'נעשו גלגלין זה לזה'?]

אמר רבא: [9] - [10] שקברו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו והרקיבו [11] ועמדו על מלא תרווד רקב [12].

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: גזז שערו וקברו עמו - נעשה לו גלגלין [13].

תנן התם [14]: כל שבמת טמא חוץ מן השינים והשער והצפורן; ובשעת חיבורן - כולן טמאין;

בעי חזקיה: שערו העומד לגלח [15], צפורן העומד ליגזז – מאי?: מי אמרינן כל העומד ליגזז כגזוז דמי [16]? או דלמא השתא מיהא הא מחוברין?

וניפשוט ליה מדרבה בר בר חנה: טעמא משום דגזז, הא לא גזז – לא [17]!?

[18] הכי קאמר: גזז - הרי זה גלגלים [19], [20] לא גזז [21] מיבעי ליה [22].

בעי רבי ירמיה: רקב הבא מן העקב [23] [תוספות: לפי שבעקבו של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיות, ומיבעיא ליה אי גמירי ביה רקב או לא] מהו?: כי גמרינן [24] רקב [25] - הבא מכוליה מת [26], אבל דאתי מן עקב לא? או דלמא לא שנא?

תא שמע, דתני רבי נתן ברבי אושעיא: רקב הבא משני מתים טמא, ואי סלקא דעתא [27] הבא מן העקב לא [28] - [29] זיל הכא [30]: דלמא דרך עקב קאתי, והכא [31] דלמא דרך עקב קאתי [32]? [33]!

[34]: אי דאירקיב כוליה מת, [35] וקאתי [36] דרך עקב [37] - הכי נמי [38], אלא הכא [39]: כגון דאירקיב חד אבר [40] וקאתי [41] דרך עקב [42] – מאי [43]?

תיקו.

בעי רבי ירמיה: עובר במעי אשה הוי גלגלים או לא?: כיון דאמר מר 'עובר ירך אמו' - הלכך גופה הוא, ולא הוי גלגלין? או דלמא כיון דסופו לצאת - מיפרש פריש מינה?

ואם תימצי לומר עובר דסופו לצאת מיפרש פריש מינה -


עמוד ב

שכבת זרע במעי אשה מהו [44]? מי אמרינן כיון [45] דלא איתצר [46] - כי גופה דמי [47]? או דלמא כיון ד[48]מעלמא קאתי – לא [49]?

בעי רב פפא: פירשה [50] מהו [51]?: כיון דלא מקיימא [52] בדלא אכלה - חיותא [53] הוא [54]? או דלמא הא נמי מעלמא אתי? [55]

בעי רב אחא בריה דרב איקא: עורו [56] מהו [57]? [58]

בעי רב הונא בר מנוח: כיחו וניעו [59] מהו?

אמר ליה רב שמואל בר אחא לרב פפא: ואי סלקא דעתא כל הני דקאמר הוי גלגלין - רקב דמטמא היכי משכחת לה [60]?

דאשקייה מי דקלים [61], וסכיא נשא [62], ושלקו במי טבריא [63].

אמר אביי: נקטינן: מת שטחנו [64] - אין לו רקב [65].

איבעיא להו: טחנו וחזר והרקיב – מהו? מידי הוא טעמא [66] אלא דאיכא בשר וגידים ועצמות [67], והאיכא [68]? או דלמא [69] כברייתו בעינן, וליכא [70]?

תיקו.

תני עולא בר חנינא [תוספתא אהלות פ"טז ה"ב [צוקרמאנדל]]: מת שחסר [71] אין לו רקב, ולא תפוסה [72] ולא שכונת קברות[73] [line 16] SHECHUNAS KEVAROS
[74] When three as yet unknown graves are discovered, they constitute a
Shechunas Kevaros [75], and one must suspect that
the area was once a cemetery. It is prohibited to remove the bodies [76].
[77] In order to be designated as a Shechunas Kevaros, the graves must be
separated by four to eight Amos. The area around them within a radius of
twenty Amos from the outermost graves must be checked for other graves. If a
grave is found, the area beyond that grave must be checked within a radius
of twenty Amos, also. If no other graves are found, the area within the last
twenty-Amah radius is Tahor.
[78] If one of the three bodies was missing a limb, the graves do not get the
status of a Shechunas Kevaros. This may be a Halachah l'Moshe mi'Sinai [79] or evidence that the person was buried in a makeshift grave by his
murderers [80]. Similarly, the presence of other evidence that the
bodies were not given a proper burial precludes the status of a Shechunas
Kevaros. Some examples: many bodies buried in a mass grave; bodies that were
buried in a sitting position or with their heads between their knees; bodies
that were obviously murdered [81].</ref> [82].

מיתיבי [83]: 'לא! אם אמרת במת [84] שיש לו רוב [85], ורובע [86] או מלא תרווד רקב - תאמר בחי [87], שאין לו לא רוב ולא רובע ולא מלא תרווד רקב [88]'; היכי דמי [89]? - [90] דארקיב חד אבר; [91] דכוותיה גבי מת [92] - אפילו חד אבר איכא רקב [93]!?

מי קתני 'הא [94] מת...'? [95]הא קא משמע לן: [96]שום 'מת' יש לו רקב [97], שום ’[אבר מן ה]חי' אין לו רקב [98].

בעי רבא: הרקיב [99] כשהוא חי [100], ו[101] חזר ומת [102] – מהו?: כי גמירי 'רקב' דאירקיב כשהוא מת [103]? או דלמא השתא מיהא הא מיית [104] ?

תא שמע: [עדויות פ"ז מ"ג]: 'לא! אם אמרת במת שיש לו רוב ורובע ומלא תרווד רקב, תאמר בחי כו’’ - טעמא משום חי, הא [לאחר שהוא] מת - יש לו רקב!

מי קתני 'הא מת...' [105]? [106] הא קא משמע לן [107]: דשום 'מת' יש לו רקב, שום 'חי' אין לו רקב.

בעי רבא: נמלה שחסרה [108] - מהו?: שיעורא גמירין לה [109] והא חסר [110]? או [111] 'בריה' גמירי לה [112], והאיכא [113]? [תוספות ד"ה נמלה חסרה: אם נקצצו רגליה שעדיין יכולה לחיות, ועדיין שם בריה עליה?]

הערותעריכה

 1. ^ תורת
 2. ^ אבל אם
 3. ^ אפילו בארון של שיש אין לו תורת רקב, לפי שכסותו שנרקבת עמו נעשית לו תערובות, ואנו אין לנו הלכה למשה מסיני שיהא רקב מטמא אלא רקב הבא מן המת עצמו, בלא תערובות [שלפי הסברא לא היינו מטמאין רקב, כיון שאישתני אישתני]
 4. ^ וכן אם נקבר
 5. ^ ואפילו ערום
 6. ^ הואיל והארון של עץ והתבן של לבנים עשוין לירקב נעשין לו תערובות
 7. ^ תורת
 8. ^ נעשה כמי שנתערבו זה בזה, ואין זה רקב גמור. 'גלגלין' - כלומר המגלגל זה לזה ונתערב זה עם זה, וכשנתערב עמו כסות או רקבון אחר דמי, ואפילו נקברו ערומים בארון של שיש - הואיל דלא הוי רקב דמת אחד
 9. ^ כי קתני התם דרקב הבא משני מתים טמא
 10. ^ כגון
 11. ^ כל אחד בפני עצמו
 12. ^ ממת זה חצי תרווד וממת זה חצי תרווד - מצטרפין למלא תרווד הואיל ולא נעשו גלגלין זה לזה מתחילה בשעה שהרקיבו; אבל היכא דנקברו זה עם זה - לעולם אימא לך דנעשו גלגלין זה לזה ואין לו תורת רקב
 13. ^ אבל כי לא גזז והניחו מחובר כמו שהוא - לא נעשה לו גלגלין
 14. ^ אהלות פ"ג מ"ג
 15. ^ קודם מיתה, כגון שהכביד עליו שערו
 16. ^ ונעשה לו גלגלין ואין לו רקב
 17. ^ ואף על גב דעומד ליגזז
 18. ^ לא,
 19. ^ כלומר: מדרבה בר בר חנה ליכא למשמע מידי, דהא דרבה בר בר חנה אמר דכי גזז הוי גלגלין
 20. ^ אבל
 21. ^ לא אמר ביה ולא מידי, ואכתי
 22. ^ תיבעי לך [נשאר בספק]
 23. ^ מן מרגלותיו, כלומר ממתנים ולמטה
 24. ^ דמלא תרווד
 25. ^ טמא
 26. ^ מכלפי גוייה שלמעלה דעיקר הגוף בו
 27. ^ רקב
 28. ^ לא הוי טמא, כי בא משני מתים
 29. ^ אמאי טמא להאי רקב?
 30. ^ איכא למימר
 31. ^ וכן נמי גבי אידך מת
 32. ^ ואין לו תורת רקב
 33. ^ אלא מדלא אמר הכי - שמע מינה דרקב הבא מן העקב יש לו תורת רקב
 34. ^ היכי דמי? כלומר: לעולם אימא לך דרקב שבא מן העקב טהור, והכי קבעינא מינך
 35. ^ וההוא מלא [תרווד] רקב דשקלית מיניה
 36. ^ אתא ליה
 37. ^ עד כלפי הראש על פני כולו של מת
 38. ^ דאיכא למיפשט מההיא דרב נתן בר אושעיא דהוי טמא
 39. ^ כי קא מיבעיא ליה
 40. ^ וההוא אבר עצמו דארקיב
 41. ^ אתא ליה
 42. ^ בלבד
 43. ^ והכי קמיבעיא לן: מי אמרינן כי גמירי רקב כגון דאתי מכל גוף דמת, אבל היכא דאתי מן עקב לחודיה לא? או דלמא לא שנא
 44. ^ כגון שמתה שהיתה בת בנים דסתם אשה בת בנים אית לה שכבת זרע במעיה או שנבעלה סמוך למיתתה
 45. ^ דאכתי בשעת מיתתה
 46. ^ לא נוצר עובר
 47. ^ ולא הוי גלגלין
 48. ^ שכבת זרע
 49. ^ והוי גלגלין, ואין לה תורת רקב
 50. ^ פרש שבתוך הגוף, דהיינו ריעי
 51. ^ מי נעשה גלגלין
 52. ^ בחייה
 53. ^ נמי דידה
 54. ^ וכגופה דמי, ולא הוי גלגלין
 55. ^ והוא הדין לפרש דאיש, אלא איידי דקאי במילי דאשה - מסיק לה נמי להא על שם אשה.
 56. ^ רוק היוצא לו לאדם שלא על ידי טורח, אלא כיון שמערערו לתוך פיו וגרונו - יוצא
 57. ^ מי הוי ליה גלגלין
 58. ^ ואית דמפרשי 'עורו' = עור האדם ממש!
 59. ^ אינו יוצא אלא על ידי הדחק
 60. ^ דלית ליה פירשא קודם שמת
 61. ^ כדמפרש במסכת שבת בפרק 'שמונה שרצים' (קי,א): מאי 'מי דקלים'? תרי דיקלי איכא במערבא ונפיק מעיינא דמיא מבינייהו; כסא קמא מרפי, ואידך משלשל, ואידך - כי היכי דעייל הכי נפיק
 62. ^ וסך גופו; 'נשא' שקורין טהרה, והעביר השיער העומד ליגזז
 63. ^ שהן חמים והופשט עורו ויצא כיחו וניעו
 64. ^ בריחים או ששחקו דק הרבה
 65. ^ אין לו תורת רקב, משום דרקב בעינן - והא לא אירקיב
 66. ^ דרקב מטמא
 67. ^ כדאמר עולא לעיל
 68. ^ הכא נמי איכא רקב של בשר גידין ועצמות ויש לו תורת רקב
 69. ^ רקב הבא ממידי
 70. ^ שהרי טחנו כבר ואין לו תורת רקב
 71. ^ אבר כל שהוא
 72. ^ כההיא דתנן (לקמן סד,ב): המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו; ואילו הכא - כיון דחסר - אין צריך ליטול תפוסתו עמו
 73. ^ Note:17
 74. ^ a
 75. ^ lit. a settlement of graves
 76. ^ under
  normal circumstances
 77. ^ b
 78. ^ c
 79. ^ TOSF
  OS
 80. ^ SEFAS EMES
 81. ^ GEMARA Nazir 64b-65a, RAMBAM Hichos Tum'as Mes
  9:1-5
 82. ^ כי ההיא דתנן לקמן (שם) מצא שלשה - הרי זו שכונת קברות, וקנה מקומו; ואילו היכא דחסר אבר אחד מהן - אינו שכונת קברות, ולא קנה מקומו
 83. ^ בסיפא [של עדויות פ"ז מ"ג: אמרו לו לרבי יהושע: מה ראית לטהר בשניהם? אמר להם: לא אם אמרתם במת, שיש בו רוב ורובע ורקב - תאמרו בחי, שאין בו רוב ורובע ורקב!] קאי
 84. ^ שהוא מטמא באהל
 85. ^ בניינו מטמא באהל
 86. ^ הקב עצמות
 87. ^ באבר מן החי
 88. ^ שאין רקב שלו טמא
 89. ^ בחי דאין לו תורת רקב
 90. ^ כגון
 91. ^ אבל
 92. ^ כי האי גוונא
 93. ^ יש לו תורת רקב; ושמע מינה דאף על גב דלא אירקיב בו אלא אבר אחד - יש לו רקב
 94. ^ דכוותיה
 95. ^ אלא לעולם לא קשיא, ו
 96. ^ ד
 97. ^ כשהוא שלם ולא כשהוא חסר
 98. ^ [דאי אירקיב כוליה - הוה ליה מת ולא חי,] ואי אירקיב חד אבר - השתא יש לומר במת אין לו תורת רקב, בחי לא כל שכן
 99. ^ חד אבר
 100. ^ בין שמיטפל עמו בין שאינו מיטפל
 101. ^ אחר כך
 102. ^ והרקיב כולו
 103. ^ כי מטמא היכא דהרקיב כולו כשהוא מת, והאי כשהוא חי הרקיב מקצתו, ואין לו תורת רקב
 104. ^ לאחר כך - יש לו רקב דאף על גב דהרקיב במקצת כשהוא חי
 105. ^ לאחר כך, אף על גב דנרקב מחיים דיש לו רקב
 106. ^ לא!
 107. ^ הכי קאמר
 108. ^ כל שהו, ואכלה
 109. ^ שיעור נמלה שלימה גמירי לה דכי אכיל חייב
 110. ^ ואילו היכא דחסרה הוי פטור
 111. ^ דלמא
 112. ^ דכי אכיל בריה מיחייב
 113. ^ וכי חסרה - נמי חייב, דהאיכא בריה, ואמרינן רובו ככולו!