ביאור:בבלי נזיר דף לו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת נזיר: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו | הדף המהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

זעירי אמר: אף שאור בבל תקטירו [1].

כמאן [אמר זעירי]?

כרבי אליעזר דדריש 'כל' [2].

אי הכי [3] לענין חמץ [4] נמי [5]?

אין הכי נמי [6]; אלא [7] לאפוקי מאביי, דאמר [8] יש הקטרה בפחות מכזית - קא משמע לן [9]אין הקטרה בפחות מכזית [10].

יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא [דברי רבי יוחנן, שאין היתר מצטרף לאיסור מן התורה אלא בנזיר].

איתיביה אביי [טבול יום פ"ב מ"ג]: המקפה [11] של תרומה [12], והשום והשמן [13] של חולין, ונגע טבול יום במקצתן - פסל את כולן; מקפה של חולין, והשום והשמן של תרומה, ונגע טבול יום במקצתן [14] - לא פסל אלא מקום מגעו; והוינן בה: מקום מגעו אמאי פסול [15]? ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מה טעם [16]? הואיל וזר לוקה עליה בכזית; מאי טעמיה?


עמוד ב

לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור?

אמר ליה: לא! מאי 'כזית'? - דאיכא כזית בכדי אכילת פרס [17].

[הקשה אביי:] ואכילת פרס [18] - [19] דאורייתא היא [20]?

אמר ליה: אין.

אי הכי - אמאי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בכותח הבבלי [21]?

אמר ליה: הנח לכותח הבבלי, דליכא כזית בכדי אכילת פרס; אי דקא שריף ליה מישרף [22] - בטלה דעתו אצל כל אדם [23]! אי מישטר קא שטר [24] - לא משכחת כזית בכדי אכילת פרס! [25]

איתיביה [תוספתא תרומות פרק ח הלכה יז [26]]: שתי מדוכות [27], אחת של תרומה ואחת של חולין, ולפניו שתי קדירות: אחת של תרומה ואחת של חולין, ונפלו אלו לתוך אלו - שתיהן מותרות, שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ואי סלקא דעתך כזית בכדי אכילת פרס [28] דאורייתא - אמאי אמרינן 'שאני אומר' [29]?

אלא מאי [30] - היתר מצטרף לאיסור? [31] אמאי אמרינן 'שאני אומר' [32]?

אלא הנח לתרומת תבלין - דרבנן היא [33].

איתיביה [תוספתא תרומות פרק ו הלכה יח [34]]: שתי קופות: אחת של תרומה ואחת של חולין, ולפניהן שתי סאין: אחת של חולין ואחת של תרומה, ונפלו אלו לתוך אלו - שניהן מותרין, שאני אומר: חולין לתוך חולין נפלו, תרומה לתוך תרומה נפלה ואי סלקא דעתא כזית בכדי אכילת פרס [אסור] דאורייתא - אמאי אמרינן 'שאני אומר'?

הערות עריכה

 1. ^ שאילו אין בשאור כזית, ועיסה משלימו לכזית, שהוא חייב, ועובר משום שנאמר כל שאור וכל דבש לא תקטירו (ויקרא ב יא)
 2. ^ לגבי חמץ, בפרק 'אלו עוברין בפסח', דקתני 'ועל עירובו בלאו - דברי רבי אליעזר, דכתיב 'כל מחמצת לא תאכלו' (שמות יב כ)
 3. ^ לימא זעירי וכן
 4. ^ בפסח
 5. ^ יהא חייב על עירובו משום דכתיב ביה 'כל'
 6. ^ דלענין חמץ בפסח - היתר מצטרף לאיסור, וכרבי אליעזר
 7. ^ והאי דקאמר גבי שאור משום
 8. ^ במסכת מנחות
 9. ^ מדבעינן צירוף - ד
 10. ^ ואין חייב עליה אלא אם כן יהא בו כזית או שיהא היתר משלימו לכזית
 11. ^ רוטב
 12. ^ העשויה מיין של תרומה
 13. ^ שנותנין לתוכו משום תבלין, הן
 14. ^ איכא דאמרי בשום ושמן של תרומה, אבל לא במקפה דחולין; דטבול יום - שויוהו רבנן שני, ואין שני עושה שלישי אלא בתרומה; ואית דאמרי: מאי 'במקצתן'? אפילו במקפה של חולין: דכיון דעריבי בחד מנא - דמי ליה כמאן דנגע בתרומה עצמה
 15. ^ במקום מגעו? דאין טומאת אוכלין בפחות מכביצה
 16. ^ לוקה עליו בכזית, והא ליכא שיעורא
 17. ^ הכא היינו טעמא: הואיל וזר לוקה עליו בכזית: דאיכא תרומה כזית בכדי אכילת פרס - חשיב לה כאילו הויא תרומה, וכיון שנגע בו - פסל מקום מגעו
 18. ^ כזית בכדי אכילת פרס
 19. ^ מי הוי
 20. ^ דמיחייב עלה מלקות
 21. ^ דאית ביה קומניתא דנהמא בפרק 'ואלו עוברין' (פסחים מג א), דקאמרי 'ועל עירובו בולא כלום' - הא לא אפשר דלא הוי בכדי אכילת פרס שיעור כזית
 22. ^ שגומע ואוכל עד שגומע ממנו בכדי אכילת פרס
 23. ^ שאין דרך אכילה בכך: שאין אדם רגיל לאוכלו בעיניה, לפי שהוא חריף ביותר, ולא חייבתו תורה אלא דרך אכילה
 24. ^ שטובל בה פיתו לשם לפתן ואוכל
 25. ^ אבל בשום ושמן של תרומה - להכי לוקה בכזית: דאיכא כזית בכדי אכילת פרס – דאורייתא.
 26. ^ ליברמן
 27. ^ שנידוכין לתוכו תבלין
 28. ^ הוי חשיב
 29. ^ אמאי מקילין בהו כולי האי: דאמרת שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה ולא לתוך חולין, והאיכא למיחש שמא נפלה בשל חולין ואיכא כזית בכדי אכילת פרס
 30. ^ אמרת
 31. ^ התם נמי
 32. ^ והאיכא למיחש דילמא איכא [בקדירה] השני תרומה בכזית פחות משהו, והיתר משלימו לכזית
 33. ^ ולא דייקינן בהו בכזית בכדי אכילת פרס, דמדרבנן הן, ולא מחמרינן ביה כולי האי
 34. ^ ליברמן