עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ג

דף כג עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' יג סעיף א:

ב ב טור ושו"ע חו"מ סי' יג סעיף ד:

ג ג מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כד וכה':

ד ד ה ו מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' יג סעיף א:

ה ז ח מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה יד , ומיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה י , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף י , וטור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף כ:

ו ט מיי' פ"א מהל' טוען הלכה א , מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין ריג , טור ושו"ע חו"מ סי' לב סעיף יג:

ז י מיי' פ"א מהל' טוען הלכה א , מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין ריג , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:


דף כג עמוד בעריכה

ח א ב טור ושו"ע חו"מ סי' יג סעיף ד:

ט ג מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ד:


דף כד עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ו:

יא ב ג מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' כב סעיף א ובשקנו מידו:

יב ד מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' כב סעיף ג:


דף כד עמוד בעריכה

יג א ב ג מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' כב סעיף א:

יד ד מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף טז:

טו ה מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף י:

טז ו ז ח ט מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף טז:


דף כה עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף י:

יח ב ג מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כה:

יט ד מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף לד , וטור ושו"ע יו"ד סי' קיט סעיף טו וסעיף יח בהג"ה:

כ ה מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף טז , ועיין בכסף משנה:


דף כה עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף טז:

כב ב מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ו , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ל:

כג ג מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כט:

כד ד מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף טז:

כה ה מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ז , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף לא:

כו ו ז מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף לב:

כז ח מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה ח , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' פ סעיף ג:

כח ט י כ ל מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יג:

כט מ נ ס מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יג וסעיף יד:

ל ע מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד:

לא פ מיי' שם , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יג:

לב צ מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יד:


דף כו עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"א מהל' שמיטין הלכה יא:

לד ב ג מיי' פ"ח מהל' שמיטין הלכה יח:


דף כו עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה א:

לו ב ג מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ו , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כג:

לז ד ה ו מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יח , [וברב אלפס עוד בפרק א בב"ב קנט:]

לח ז ח מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כה בהג"ה ועיין בטור:

לט ט מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ה , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף טו:

מ י מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ד וסעיף כד:

מא כ ל מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ד:


דף כז עמוד אעריכה

מב א מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ח:

מג ב ג מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ב:

מד ד ה מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ה:

מה ו מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ח:


דף כז עמוד בעריכה

מו א ב מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה יא:

מז ג מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יט:

מח ד מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ב הכל שם ע"ש:

מט ה מיי' פ"יד מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף יב:

נ ו מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה טו , סמ"ג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף א:


דף כח עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה א , סמ"ג עשין כז:

נב ב מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה ז:

נג ג ד מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה טו , סמ"ג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף י:

נד ה ו ז ח מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ב:


דף כח עמוד בעריכה

נה א ב מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה ו , סמ"ג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ג:

נו ג מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ז:

נז ד מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ו:

נח ה מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ט:

נט ו מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג , סמ"ג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד, וטור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ה:

ס ז מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ה, וטור ושו"ע אה"ע סי' נו:

סא ח מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ו:

סב ט מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה יג , סמ"ג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ח:

סג י כ מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ד ועי"ש:

סד ל מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יז:


דף כט עמוד אעריכה

סה א מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ז:

סו ב מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ח:

סז ג מיי' פ"יז מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג לאוין ריז , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ח:

סח ד מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ח:

סט ה מיי' פ"יז מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג לאוין ריז , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ט:

ע ו מיי' פ"ח מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין צח , טור ושו"ע חו"מ סי' יח סעיף א:

עא ז ח מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ז והלכה ט , סמ"ג עשין צח , טור ושו"ע חו"מ סי' יט סעיף א:

עב ט י כ מיי' פ"יז מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג לאוין ריז , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ז:

עג ל מיי' פ"יז מהל' עדות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ז:

עד מ מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף א:

עה נ מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף יא:

עו ס מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ג:

עז ע (מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח):

עח פ מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ה:


דף כט עמוד בעריכה

עט א מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף א וסעיף כא:

פ ב מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ו וסעיף יג:

פא ג ד מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף יד:

פב ה ו ז מיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ב והלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ז:

פג ח ט י מיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ח:

פד כ מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף יא:

פה ל מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה טז , ומיי' פ"כד מהל' מלוה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יג בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לח:


דף ל עמוד אעריכה

פו א ב מיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף יב:

פז ג מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה ו , ו(מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ) , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ח:

פח ד מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ו [וברב אלפס עוד בב"ב דף רמ:]

פט ה מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ט:

צ ו טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ג בהג"ה ועיין בטור:

צא ז מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין צח , טור ושו"ע חו"מ סי' יט סעיף ב:

צב ח מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג עשין קיז , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ו:

צג ט מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ט:

צד י מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ט , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' יט סעיף א:


דף ל עמוד בעריכה

צה א ב מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ז , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף יג:

צו ג מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ו:

צז ד מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ב:

צח ה מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ב:


דף לא עמוד אעריכה

צט א ב ג ד ה מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ב:

ק ו מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג לאוין ט:

קא ז ח ט י כ מיי' פ"ז שם הלכה ו-י , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' כ סעיף א:

קב ל מ מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נה סעיף א:


דף לא עמוד בעריכה

קג א מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יח:

קד ב מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יט:

קה ג מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף כ:

קו ד ה מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ז והלכה ח , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' כ:

קז ו מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' יד סעיף א:

קח ז ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף א, [וברב אלפס עוד ביבמות פי"ב דף לט:]

קט ט מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' יד סעיף א:

קי י מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' א סעיף א: