עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ג

דף כג עמוד א עריכה

א א מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ג סעיף א':

ב ב טור ושו"ע חו"מ סי' י"ג סעיף ד':

ג ג מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ד וכה':

ד ד ה ו מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ג סעיף א':

ה ז ח מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה י"ד, ומיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה י', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף י', וטור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף כ':

ו ט מיי' פ"א מהל' טוען הלכה א', מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין ריג, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ב סעיף י"ג:

ז י מיי' פ"א מהל' טוען הלכה א', מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין ריג, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף א':


דף כג עמוד ב עריכה

ח א ב טור ושו"ע חו"מ סי' י"ג סעיף ד':

ט ג מיי' פט"ו מהל' טוען הלכה א', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"מ סעיף ד':


דף כד עמוד א עריכה

י א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ז סעיף ו':

יא ב ג מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ב סעיף א' ובשקנו מידו:

יב ד מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ב סעיף ג':


דף כד עמוד ב עריכה

יג א ב ג מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ב סעיף א':

יד ד מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ט"ז:

טו ה מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י':

טז ו ז ח ט מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ט"ז:


דף כה עמוד א עריכה

יז א מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י':

יח ב ג מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ה:

יט ד מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ל"ד, וטור ושו"ע יו"ד סי' קי"ט סעיף ט"ו וסעיף יח בהג"ה:

כ ה מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ט"ז, ועיין בכסף משנה:


דף כה עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ט"ז:

כב ב מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ו', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ל':

כג ג מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ט:

כד ד מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ט"ז:

כה ה מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ז', סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ל"א:

כו ו ז מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ל"ב:

כז ח מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה ח', סמ"ג עשין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' פ' סעיף ג':

כח ט י כ ל מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ג:

כט מ נ ס מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ג וסעיף יד:

ל ע מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד':

לא פ מיי' שם, סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ג:

לב צ מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ד:


דף כו עמוד א עריכה

לג א מיי' פ"א מהל' שמיטין הלכה י"א:

לד ב ג מיי' פ"ח מהל' שמיטין הלכה י"ח:


דף כו עמוד ב עריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה א':

לו ב ג מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ו', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ג:

לז ד ה ו מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ח, [וברב אלפס עוד בפרק א בב"ב קנט:]

לח ז ח מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ה בהג"ה ועיין בטור:

לט ט מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ה', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ט"ו:

מ י מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ד' וסעיף כד:

מא כ ל מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ד':


דף כז עמוד א עריכה

מב א מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ח':

מג ב ג מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ב':

מד ד ה מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ה':

מה ו מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ח':


דף כז עמוד ב עריכה

מו א ב מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה י"א:

מז ג מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ט:

מח ד מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ב' הכל שם ע"ש:

מט ה מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף י"ב:

נ ו מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף א':


דף כח עמוד א עריכה

נא א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה א', סמ"ג עשין כז:

נב ב מיי' פכ"א מהל' עדות הלכה ז':

נג ג ד מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף י':

נד ה ו ז ח מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ב':


דף כח עמוד ב עריכה

נה א ב מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ו', סמ"ג לאוין רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ג':

נו ג מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ז':

נז ד מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ו':

נח ה מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ט':

נט ו מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג', סמ"ג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ד', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ה':

ס ז מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ה', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ו:

סא ח מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ו':

סב ט מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה י"ג, סמ"ג לאוין רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ח':

סג י כ מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ד' ועי"ש:

סד ל מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף י"ז:


דף כט עמוד א עריכה

סה א מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ז':

סו ב מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ח':

סז ג מיי' פי"ז מהל' עדות הלכה ב', סמ"ג לאוין ריז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ח':

סח ד מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף ח':

סט ה מיי' פי"ז מהל' עדות הלכה ב', סמ"ג לאוין ריז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ט':

ע ו מיי' פ"ח מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין צח, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ח סעיף א':

עא ז ח מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ז' והלכה ט, סמ"ג עשין צח, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ט סעיף א':

עב ט י כ מיי' פי"ז מהל' עדות הלכה ב', סמ"ג לאוין ריז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ז':

עג ל מיי' פי"ז מהל' עדות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף ז':

עד מ מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ו', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף א':

עה נ מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף י"א:

עו ס מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף ג':

עז ע (מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח'):

עח פ מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ה':


דף כט עמוד ב עריכה

עט א מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ו', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף א' וסעיף כא:

פ ב מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף ו' וסעיף יג:

פא ג ד מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף י"ד:

פב ה ו ז מיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ב' והלכה ג, סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף ז':

פג ח ט י מיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף ח':

פד כ מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף י"א:

פה ל מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ט"ז, ומיי' פכ"ד מהל' מלוה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י"ג בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ח:


דף ל עמוד א עריכה

פו א ב מיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ד', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף י"ב:

פז ג מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה ו', ו(מיי' פ"ו מהל' מעשר ), סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ח':

פח ד מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ו' [וברב אלפס עוד בב"ב דף רמ:]

פט ה מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ט':

צ ו טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף ג' בהג"ה ועיין בטור:

צא ז מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין צח, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ט סעיף ב':

צב ח מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ב', סמ"ג עשין קיז, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ו':

צג ט מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ט':

צד י מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ט סעיף א':


דף ל עמוד ב עריכה

צה א ב מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ז', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף י"ג:

צו ג מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ג', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ו':

צז ד מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ג', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ב':

צח ה מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ב':


דף לא עמוד א עריכה

צט א ב ג ד ה מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ג', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ב':

ק ו מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג לאוין ט:

קא ז ח ט י כ מיי' פ"ז שם הלכה ו-י, סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ' סעיף א':

קב ל מ מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ה סעיף א':


דף לא עמוד ב עריכה

קג א מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ח:

קד ב מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ט:

קה ג מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף כ':

קו ד ה מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ז' והלכה ח, סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ':

קז ו מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ד סעיף א':

קח ז ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף א', [וברב אלפס עוד ביבמות פי"ב דף לט:]

קט ט מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ד סעיף א':

קי י מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' א' סעיף א':