שולחן ערוך חושן משפט כח ט


שולחן ערוך

אח"כ מכניסין העד השני ובודקין אותו אם העיד כמו חבירו נושאים ונותנים בדבר בדבר וגומרים הדין:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש