שולחן ערוך יורה דעה פ ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

שור הבר מין בהמה הוא.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) שור הבר מין בהמה הוא. משמע שאפי' כסוי א"צ והרב כתב בסי' כ"ח ס"ד וז"ל ויש מסתפקין בבופל"י שהוא שור הבר שמא חיה הוא ע"כ טוב לכסותו בלא ברכה עכ"ל וצ"ל דמה שלא הגיה כאן כלום היינו משום שסמך עצמו אלעיל דעיקר דוכתא דדיני כסוי התם הוא:באר היטב

(ג) בהמה:    מיהו צריך לכסות דמו בלא ברכה כמ"ש בסי' כ"ח ש"ך.▲ חזור לראש