שולחן ערוך חושן משפט ז ח


שולחן ערוך

שני ת"ח השונאים זה את זה אסורים לישב בדין יחד שמפני השנאה שביניהם דעת כל אחד מהם לסתור דברי חבירו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(יד) לסתור דברי חבירו כו' ע' מ"ש ב"ח בזה:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש