פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יב

דף קא עמוד אעריכה

דף קא עמוד בעריכה

דף קב עמוד אעריכה

דף קב עמוד בעריכה

דף קג עמוד אעריכה

דף קג עמוד בעריכה

דף קד עמוד אעריכה

דף קד עמוד בעריכה

דף קה עמוד אעריכה

דף קה עמוד בעריכה

דף קו עמוד אעריכה

עו א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מד , ובסדר חליצה סעי' ל , ובפירוש סדר חליצה סעיף מה:

עז ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נ:

עח ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף יב , ובסדר חליצה סעיף מו , ובפירוש סדר חליצה סעי' סד:

עט ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נא:

פ ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נ:

פא ו מיי' פ"יב מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ז:

פב ז מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה א , סמג עשין מא ועשה נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף א:

פג ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כה , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף יג בהג"ה , ובסדר חליצה סעי' לא , ובפירוש סדר חליצה סעיף מג , ובהל' חליצה סעיף נג:

פד ט מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז:

פה י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה:

פו כ מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ח:

פז ל מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה י , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ח:

פח מ נ מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ט , וסמג וטוש"ע שם , ומיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נו , ובפירוש סדר חליצה סעיף לה:

דף קו עמוד בעריכה

פט א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א:

צ ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ט , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כט , ובסדר חליצה סעיף מח , ובפירוש סדר חליצה סעיף סה:

צא ג מיי' שם , טוש"ע שם בהלכות חליצה , ובסדר חליצה סעי' מט , ובפירוש סדר חליצה שם:

צב ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , טוש"ע בהלכות חליצה שם , ובסדר חליצה סעיף מח , ובפירוש סדר חליצה סעיף סז:

צג ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לח , ובסדר חליצה סעיף נג , ובפירוש סדר חליצה סעיף עז:

צד ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מב , ובסדר חליצה סעיף נה , ובפירוש סדר חליצה סעיף פ:

צה ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג , ובפירוש סדר חליצה סעיף סה:

צו ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כט , ובסדר חליצה סעיף מז מח , ובפירוש סדר חליצה סעיף סו:

צז ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נו , ובפירוש סדר חליצה סעיף פב בהג"ה:

צח י מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לט , ובפירוש סדר חליצה סעיף עו:

צט כ מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מא: