שולחן ערוך אבן העזר קסט לח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

תעמד נגד היבם, ותירק בארץ כנגד פני היבם, רוק הנראה לדינים כשיצא מפיה עד שיגיע לפני היבם. ואם לא ראו הדינים כשיצא הרוק מפיה, כשרה:

מפרשים

 

בית שמואל

(לח) עד שיגיע לפני היבם:    ובתוס' אית' מצוה מן המובחר עד שיגיע לארץ:

(לט) כשרה:    אף אם לא רקקה כלל כשרה אלא קמ"ל דלא תימא שתרוק עוד אלא די ברקיק' זו, ונראה אף לענין לפסול מן האחין היינו דלא עשתה שום דבר רק רקקה לפני ב"ד ולא ראו פסולה מן האחין, ותוס' כתבו שם בברייתא החולצת מן הסומא כשרה והקשו מהיכא ס"ד למעוטי סומא ותירצו מדכתיב לעיני הזקנים וה"א ה"ה לעיני היבם א"נ דכתיב וירקה בפניו הוי כמו לעיני קמ"ל וב"ח דייק מדברי תוס' דס"ל אם הדייני' לא ראו הרוק פסול דהא כתיב לעיני הזקנים ול"ד כי בוודאי לכ"ע דרשת דרבא דדיינים צריכים לראות הרוק אינו אלא אסמכתא דהא וירקה קאי על בפניו ולא קאי אלעיל לעיני הזקנים וכוונת התוס' בתירוץ הראשון דה"א מדכתיב לעיני הזקנים החליצת המנעל ה"א ה"ה לעיני היבם ופסול מחמת דלא ראו חליצת המנעל קמ"ל ולתירוץ ב' ה"א מדכתיב בפניו הוי כאלו כתיב וירק' לעיניו ואי הוי כתיב וירקה לעיניו פשיטא מעכב אבל בהדיינים דלא כתיב בהו שירקה לעיניהם פשיטא אין עיכוב וא"ל לתוס' מהיכא ס"ד לפסול כשהוא סומא מחמת שלא ראה הרקיקה דהא קי"ל רקיקה אין מעכב וצ"ל דצריך להיות ראוי לבילה וראוי לראות הרוק ומשמע מתוס' אלו דס"ל אם היבם סומא אין חולץ לכתחלה ועיין בסעיף מ"ח מבואר שם לדעת הרמב"ם וראב"ד היבם ג"כ צריך לראות הרוק וכן משמע בתוס' אלו: 

באר היטב

(מ) יבם:    ובתוס' אין מצוה מן המובחר עד שיגיע לארץ. וכן הוא לקמן בס"ח בקצרה. יזהירוה הדיינים שלא תרוק עד שיאמרו לה שתרוק ואם צריכה לרוק תרוק באפרקסותה שלא כנגד היבם ס"ח למהר"י מינץ. ונהגו לכסות פיה בצעיף כדי שלא תרוק. רש"ל בס"ח.

(מא) כשרה:    כ"כ הרמב"ם בפ"ו מהלכות יבום וחליצה. וכתב המגיד הטעם הואיל ולא אמר רבא אם לא חזו דייני דוקא לאו כלום הוא ע"ש. אע"ג דאמר אמימר האי מאן דחליץ צריך למדחסי' לכרעי' ביבמות דף ק"ג ע"א. ואפ"ה פסק המחבר בסעי' ל"ב אם לא דחק רגלו חליצתו פסולה אע"ג דאמר נמי צריך עיין ב"י וב"ש ס"ק למ"ד ויונעם לך. וב"ח מדייק מתו' ד"ה והחולצת מן הסומא וכו' יבמות דף ק"ג ע"א אם הדיינים לא ראו הרוק פסול ע"ש והב"ח חולק עליו ע"ש. ועיין עוד בב"ח במ"ש דבריש מצות חליצה כתבו התוס' בד"ה זקני שנים וכו'. דב"ד אם לא ראו הרוק אפילו בדיעבד החליצה פסולה ע"ש ודוק היטב לכאורה דברי תוס' בכאן בריש מצות חליצה ד"ה זקני שנים וכו'. סותרים למ"ש בדף ק"ג ע"א בד"ה והחולצת מן הסומא וכו'. וצ"ע.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש