שולחן ערוך יורה דעה רסט יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

לענין דין, גר כשר לדון דיני ממונות, והוא שתהא אמו מישראל. אבל אם אין אמו מישראל – פסול לדון את ישראל, אבל לחבירו גר דן.

ולחליצה פסול, אפילו לחליצת גרים, עד שיהא אביו ואמו מישראל.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יד) אמו כו'. ובחשן משפט ר"ס ז' כתב הרב דהוא הדין אביו מישראל ועיין בסמ"ע שם:

(טו) פסול לדון את ישראל. אפילו דיני ממונות ודוקא על ידי כפיה אבל אם מקבלו עליו לדין מותר כן כתבו הרא"ש וטור וכן כתב העט"ז:

(טז) ולחליצה כו'. כלומר להיות דיין בחליצה:

(יז) עד שיהא אביו ואמו מישראל. ובא"ע סימן קס"ט ס"ב נתבאר די"א דאם אביו מישראל כשר:באר היטב

(י) אמו:    ובחושן משפט ריש סימן ז' כתב הרב דה"ה אביו מישראל וע"ש בסמ"ע.

(יא) לדון:    אפילו דיני ממונות ודוקא ע"י כפי' אבל אם מקבלו עליו לדון מותר כ"כ הרא"ש והטור וכ"פ הלבוש.

(יב) ולחליצה:    פי' להיות דיין בחליצה ובאבן העזר סימן קס"ט ס"ב נתבאר די"א דאם אביו מישראל כשר ע"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש