שולחן ערוך אבן העזר קסט מה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

וכן אם רקקה לפני היבם בפני בית דין, נפסלה מלהתיבם. ויש מי שאומר, דהני מלי כשרקקה רוק, אבל אם רקקה דם, ואין רוק מערב בו, אינה נפסלת בכך:

מפרשים

 

בית שמואל

(מו) בפני ב"ד:    הטעם הוא משו' רקיקה לית' אלא בסוף יאמרו דכבר חלץ לה מ"ה דוקא אם רקק' בפני ב"ד נפסלה מלהתייבם ואם נתכוונו שניהם י"ל דנפסלה לדעת הרא"ש ושאר פוסקים אפי' בנתכוונה היא י"ל דנפסלה וכ"כ בד"מ בהגהות פרישה:

(מז) ויש מי שאומר:    דה"מ בשרקקה רוק לכאורה תמוה דמשמע הפוסקים חולקים ע"ז ואינו דהא כאן איירי לענין אם היא פסולה לאחים ופשיטא לדעת הפוסקים היינו י"א בסעיף מ' דס"ל אפי' במקום חליצה אם לא מצצה לא מהני פשיטא אינה אסורה לאחין ברקקה דם ולא מצצה אפי' לדיעה קמייתא שם הא מבואר לשיטת הר"ש /הרא"ש/ דאבוה דשמואל איירי דוקא לעניין פסול לאחים אז בעינן מעורב רוק משא"כ במקום חליצה אפי' ברקקה דם א"צ לרוק פעם אחרת א"כ בדין זה ליכא פלוגתא כלל:
 

באר היטב

(מח) ב"ד:    דוקא בפני ב"ד המזומנין לכך הרב בצלאל סימן כ"ח. יבם שרוצה ליבם ליבמתו ורקקה בפניו בפני ב"ד כדי שתאסור עליו עיין כנה"ג בהגהת הטור סעיף ק"ח. וב"ש ס"ק מ"ה.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש