שולחן ערוך אבן העזר קסט לג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

התיר הוא הקשר, ושמטה היא המנעל מרגלו; או שהתירה היא, ושמט הוא, חליצתה פסולה.

הגה: ויש אומרים דוקא שאינו יכול להלך בו בלא קשירה; אבל אם יכול להלך בו בלא קשירה, וחלצה אותו, החליצה כשרה אף על פי שהוא התיר הקשר (טור בשם הרא"ש):

מפרשים

בית שמואל

(לא) וי"א דוקא שא"י להלוך:    כבר כתבתי לעיל בשם הרא"ש דס"ל כל שיכול להלוך במנעל אין עיכוב בקשירות וכן בסמוך אם קושר למעלה מארכובה כשר לדידיה אם יכול להלוך במנעל ובאמת לא מצינו שום פוסק אשר חולק עליו אף שסתמו דבריהם י"ל לדינא מודים לדבריו:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש