שולחן ערוך אבן העזר קסט י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

צריך שידעו שהיבם בן י"ג שנה ויום אחד, והיבמה בת י"ב שנה ויום אחד, ושהביאו שתי שערות אחר שהגיעו לזמנים אלו. ואם יש ליבמה דדים גדולים, אין צריך לבדק אחר השערות. וכן אם היבם נתמלא זקנו, אין צריך לבדק אחר השערות. ומשפט שתי השערות ובדיקתן, נתבאר בסימן קנ"ה (סעיף ט"ו):

מפרשים

בית שמואל

(ו) בן ג' שנים ויום א':    עיין סי' קנ"ה שם כתבתי באריכות דינים הללו:

(ז) דדים גדולים:    כתב בד"מ בשם המרדכי דכתב בשם התרומה בדיקה זו צריך להיות ע"י אנשים ובדיקה אם יש לה ריבוי שערות בודקים ע"י נשים וכ"כ ב"ח בשם הסמ"ק בדיקות דדים צריך להיות ע"י אנשים אא"כ הוחזקה גדולה בשנים אז בודקים ע"י נשים כי החזקה מסייע מסתמא אחר יב"ש הביאה סימנים א"כ בדיקת שערות הוא אפי' לא הוחזקה בשנים והקשה הד"מ א"כ למה מהני בדיקות נשים ותירוץ משום דהוא מילתא דעבידא לגלויי לא משקרי והא אין נשים נאמנים על ב' שערות כשלא הוחזקה בשנים ולא אמרי' מלתא דעבידא לגלויי משום בשני שערות לאו מלתא דעבידא לגלויי הוא כ"כ דהא מהאי טעמא כ' בה"ת דאין ממאנין בזמן הזה דאין אנו בקיאין לבדוק כל הגוף אם יש לה שערות מיהו קשה דדין נמי הוא מלתא דעבידא לגלויי וא"ל דדין לא עדיף מב' שערות דדין מהני משום א"א לבוא סימן עליון בלא תחתון מ"ה כשהיא לא הוחזקה בשנים אין בודקים נשים א"כ מה מהני בדיקת אנשים וצ"ל דד"מ לא תירץ זאת אלא לסברת המ' דס"ל באמת בדיקת דדין הוא ע"פ נשים, ולבה"ת דס"ל דל"מ ע"פ נשים צ"ע למה מהני רבוי שערות ע"פ נשים:

(ח) נתמלא זקנו:    עיין בב"י בחושן המשפט ריש סימן ל"ה:

ט"ז

באר היטב

(יב) השערות:    אבל על השנים צריך לבדוק. ודוקא בדדין כגון בוחל וצמל שאינן גדולים ממש אבל אם הם גדולים כ"כ כמו שדרך להיות באשה גדולה שבאת לכלל הקומה א"צ לשאול על השנים אעפ"י שעדיין לא גדלה בקומה מ"ב סי' יו"ד. ובדיקת דדין צריך להיות ע"י אנשים אא"כ הוחזקה גדולה בשנים אז בודקים ע"י נשים עיין ב"ש. וכנה"ג.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש