שולחן ערוך אבן העזר קסט מח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הסומא, אינו חולץ לכתחלה. ואם חלץ, חליצתו כשרה. ויש מי שאומר, שאם אין אח אלא הוא, חולצת לכתחלה, כדי שלא תתעגן (ב"י מ"כ). ולא מקרי סומא, אלא בשתי עיניו (הגהות מימוני פ"ד):

מפרשים

בית שמואל

(מח) הסומ' אינו חולץ:    דעת הרמב"ם וראב"ד צריך היבם לראות הרוק מ"ה לכתחלה אינו חולץ אלא לדעת הראב"ד אם אין אח אלא הוא הוי כדיעבד מאחר שאין תקנה לדבר כמ"ש בהג"ה סעיף י"ב, וצריך ישוב למה בעי שא"י לעמוד פוסק בפשיטו' דחולץ מיושב וכאן הביא דעת הראב"ד בשם יש מי שאומר ואפשר בחולה א"י לייבם ג"כ וכאן אפשר לייבם ומ"ש ואם חלץ כשרה כתב המגיד הטעם משום דקי"ל רקיקה אין מעכב ואין נראה דהא בעינן ראוי לבילה כמ"ש לעיל בענין קריאה אלא נראה משום דרוש זה דצריך לראות הרוק אינו אלא אסמכתא בעלמא דהא כתיב וירקה בפניו ולא כתיב לעיניו ובפניו היינו נגד פניו אף שהוא אינו רואה עיין בנ"י ס"פ מ"ח דכתב סומא חולץ לכתחלה דא"צ לראות הרקיקה ונראה בעניין ראיית הרקיקה יש להחמיר לכתחלה וכן אם יש אח אחר יחלוץ האחר ואם אין לו אח אחר יחלוץ זה כדעת הראב"ד:

ט"ז

באר היטב

(מט) לכתחלה:    כ"כ הרמב"ם וצריך ישוב למה פסוק דחליצת מנעל הוא מיושב לכתחלה כדאי' שם בפ"ד ובחליצת סומא דווקא דיעבד הא תרווייהו קא חשוב בחד בריית' ביבמות דף ק"ג ע"א בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתו כשרה. ומ"ש הא מהא. ואפשר לומר מדמקש' על אמימר שם והתניא בין עומד בין יושב וכו' ואי אמרינן דיושב דוקא דיעבד הוא א"כ מה מקשה הא בדיעבד כשר נמי אי לא דחק רגלו בארץ להרמב"ם כדאי' במגי"ד שם. ודו"ק.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש