פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קסט כג

שולחן ערוך

מנעל של עובדי אלילים שמניחים אותו לרגלי הצורה ומהלכין אותה בו, לא תחלץ בו; ואם חלצה, חליצתה כשרה. אבל בשל תקרבת עבודה זרה, או של עיר הנדחת, או שנעשית לתכריכי המת, אם חלצה, חליצתה פסולה:

מפרשים

בית שמואל

(כב) מנעל של ע"א:    עיין בתו' שם אם הוא ע"א של ישראל או עכו"ם והפקיר ובא ליד ישראל אז הוי כע"א של ישראל ואין לו ביטול ומכתת שיעורי' אלא איירי בע"א של עכו"ם והפקיר וכוונתו שלא לקנות המנעל או ע"ז של גוי ולא הפקיר אז לא קנה הישראל ב"ח, לפ"ז אסור לחלוץ בו מטעם שאין שלו המנעל ולר"ת איירי בע"א של עכו"ם ובטלו:


(כג) תקרובת:    פי' המגיד אם המנעל הוא תקרובת ליכא איסור דקי"ל דאין תקרובת אלא המשתפך כעין פנים אלא איירי שזבח הבהמה לפני ע"א ועשה מעורה מנעל וכן הוא בש"ס פ' ר"י ובכל הפוסקים כמ"ש ביורה דעה סי' קל"ט, וצריך לדחוק בלשון רש"י לכוין כוונתו ג"כ מ"ש שהקריב ומסרהו לע"א קאי על הבהמה ולא על המנעל:


באר היטב

▲ חזור לראש