עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ח

דף צד עמוד אעריכה

א כ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג , ומיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף א:

ב ל מיי' פ"א שם , ופ"ב שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ב:

דף צד עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ב:

ד ב מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ב , סמג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א:

דף צה עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג , ומיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף א:

דף צה עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף א:

ז ב מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א , ומיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ב:

דף צו עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שא סעיף ד:

ט ב ג ד ה מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף י:

י ו ז מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף יא:

יא ח ט י מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ט:

יב כ ל מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ו:

יג מ נ מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ו:

יד ס מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה ט , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ל:

טו ע מיי' פ"א מהל' שלוחין ושותפין הלכה א , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפב סעיף א:

טז פ מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ה , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ו:

דף צו עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ב מהל' שאלה הלכה ז , סמג עשין צג , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף טז:

יח ב ג מיי' פ"ב מהל' שאלה הלכה יא , עיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף יז:

יט ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה יא:

כ ה מיי' פ"א מהל' שאלה הלכה ד , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף א:

כא ו מיי' פ"א מהל' שאלה הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שדמ סעיף א:

דף צז עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ג , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שדמ סעיף ב:

כג ב טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ג בהג"ה:

כד ג מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף א:

כה ד מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף יב:

כו ה ו מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף יג:

כז ז ח מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ד:

כח ט מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שדמ סעיף ד וע"ש:

דף צז עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שדמ סעיף ד ע"ש:

ל ב מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ז , ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ט:

לא ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שדמ סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' שמה סעיף א וע"ש:

דף צח עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ז , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף יג:

לג ב מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמה סעיף א:

לד ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שמה סעיף ב:

דף צח עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שדמ סעיף ד:

לו ב ג מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה י , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף יד וסעי' טו:

לז ד מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ה:

לח ה מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ח:

דף צט עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ו וסעי' ח:

מ ב מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ה:

מא ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ז ודלא כרב:

מב ד מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ד:

דף צט עמוד בעריכה

מג א ב מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף ט , וטור ושו"ע חו"מ סי' שז סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' שטו סעיף א:

מד ג מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמג עשין קצח , טור ושו"ע חו"מ סי' שסב סעיף יב:

מה ד מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג:

מו ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ח:

מז ו מיי' פ"ד מהל' נזקי ממון הלכה יג , סמג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' שצד סעיף ד:

מח ז מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ז , סמג עשין רי , וע"ש בכסף משנה:

מט ח מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ח:

נ ט י כ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' דש סעיף ה וע"ש בהג"ה:

דף ק עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכג סעיף א:

נב ב מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכג סעיף ד:

נג ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רכג סעיף א וסעיף ב:

נד ד מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף א:

דף ק עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכג סעיף ב וסעיף ג:

נו ב מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רכג סעיף א:

נז ג מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף א:

נח ד ה מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ב ע"ש:

נט ו מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קסח סעיף ב:

ס ז מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה י , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קסח סעיף א:

סא ח ט י מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קסח סעיף ב:

דף קא עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה יא , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קסח סעיף ב:

סג ב ג מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' קסח סעיף א:

סד ד מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכא:

סה ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ג:

סו ו ז מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה יב:

סז ח ט מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ד , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעה סעיף א:

סח י מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שעה סעיף ג:

סט כ מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שעה סעיף ו:

דף קא עמוד בעריכה

ע א מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ט:

עא ב מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף ה:

עב ג ד מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף ו:

עג ה מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף ה וסעיף ו:

עד ו מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף ז:

עה ז מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף ו:

עו ח מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף ט:

עז ט מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף יא:

עח י מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף יג:

עט כ מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף יב:

פ ל מ מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיט:

פא נ טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף ו בהג"ה , ועי' במגיד משנה פ"ו שם הלכה ז:

פב ס מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיד סעיף א:

פג ע מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ה ועי' בהשגות ובמגיד משנה , וסמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיג סעיף ג:

פד פ טור ושו"ע חו"מ סי' שיג סעיף ד:

פה צ מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיד סעיף א:

פו ק מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שיד סעיף ב:

פז ר מיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה יא , סמג עשין נג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצא סעיף ב , [ רב אלפס כאן ובהל' מזוזה דף עא ]:

דף קב עמוד אעריכה

פח א מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג , ומיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה יא , סמג עשין נג , טור ושו"ע חו"מ סי' שיד סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצא סעיף ב , [ רב אלפס כאן , ובסוף הלכות מזוזה דף עא. ]:

פט ב מיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה יא , סמג עשין נג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצא סעיף ב:

צ ג מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ה , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיג סעיף ג:

צא ד טור ושו"ע חו"מ סי' שיג סעיף ג בהג"ה:

צב ה מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שיג סעיף ב:

צג ו מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה ח , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצב סעיף ב:

צד ז מיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שע סעיף א וסעיף ד:

צה ח מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה ח , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצב סעיף ב:

צו ט י מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה יח:

צז כ מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף טו:

דף קב עמוד בעריכה

צח א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ז:

צט ב ג מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף טו:

ק ד ה מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שיז סעיף א:

קא ו ז מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה יט , סמג עשין קעד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף יד:

דף קג עמוד אעריכה

קב א ב מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ו , סמג עשין צ , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ב וסעיף ג:

קג ג מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ג , ועיין במשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צ , טור ושו"ע חו"מ סי' שיז סעיף א:

קד ד מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שיז סעיף ב:

קה ה ו ז מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ח , סמג לאוין נב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמא סעיף ו:

קו ח מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' שמא סעיף ז:

קז ט מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמא סעיף ח:

קח י כ ל מ מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף יז: