שולחן ערוך חושן משפט שטו א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שכירות קרקע נשכר בדרכים שהוא נקנה בהם.

(ואין אונאה לשכירות קרקע כמו במכירת קרקע) (הרא"ש כלל א' סי' ז'):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בדרכים שהוא נקנה בהן:    דהיינו בכסף בשטר ובחזקה ובקנין סודר וכמו שכתב הטור כאן וכבר נתבאר זה גם כן בפי' בטור וכתבו המחבר לעיל ס"ס קצ"ב ובס"ס קצ"ה ע"ש:

כמו במכירת קרקע:    בסי' רכ"ז סכ"ט נתבאר דאין אונאה לקרקעות ויליף לה מדכתיב או קנה מיד עמיתך לא תונו דאין אונאה אלא בדבר הנמכר במטלטלין הניתנין מיד ליד:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש