שולחן ערוך חושן משפט שעה ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה ואח"כ בא בעל השדה והשלים הבנין או ששמר הנטיעות וכיוצא באלו הדברים שמראה שדעתו נוטה למה שעשה זה וברצונו בא הדבר שמין וידו על העליונה:

הגה: מיהו אם א"ל תחלה עקור אילנך ולך יכול בעל האילן לעשות אע"פ שחוזר בעל השדה אח"כ (נ"י פ' השואל)

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מיהו אם א"ל תחלה עקור אילנך כו':    נראה דהג"ה זו שייכא לסעיף זה שכ' כאן שאין שומעין לו לבעל האילן בבא ליקח נטיעותיו אזה כתב דבכה"ג אם א"ל בעל השדה מתחלה עקור כו' שומעין אח"כ לבעל האילן:

ש"ך - שפתי כהן

(ג) וידו על העליונה כו' והרא"ש והטור חולקין ע"ז:

(ד) מיהו אם א"ל תחלה עקור אילנך כו' הג"ה זו שייך אחר סעיף ב' וכן משמע בסמ"ע:


ט"ז

באר היטב

(ו) העליונה:    והרא"ש והטור חולקין ע"ז. ש"ך.

(ז) מיהו:    הג"ה זו שייך אחר ס"ב וכן משמע בסמ"ע. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש