שולחן ערוך חושן משפט שעה א


שולחן ערוך

היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה אם היתה שדה העשויה ליטע אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה ונוטל מבעל השדה ואם אינה עשויה ליטע שמין לו וידו על התחתונה:

הגה: סתם כרם עשוי ליטע (ריב"ש סי' תתקט"ו) העושה טובה לחבירו שלא ברשות עי' לעיל סי' רס"ד. וכן הלומד עם בן חבירו בלא דעת האב ע"ל סי' של"ה ס"א:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה:    והיינו כשאר שתלי העיר כ"כ רש"י והרא"ש והביאו הב"י וכתב שתלמידי רש"י לא ס"ל הכי מאחר שירד שלא ברשות וגם עומד להסתלק ע"ש ועפר"ד:

וידו על התחתונה:    פי' שאם השבח יתר על ההוצאה נותן לו ההוצאה ואם הוצאה יתירה על השבח אינו נותן לו בהוצאתו אלא שיעור השבח:

סתם כרם עשוי ליטע:    פי' לאפוקי שדה שעומד ג"כ לזרוע וחצר עומד לבנות:

ש"ך - שפתי כהן

(א) היורד לתוך שדה חבירו כו' עיין בתשוב' מהרא"ן ששון סימן רכ"ד:


ט"ז

באר היטב

(א) ליתן:    היינו כשאר שתלי העיר כ"כ רש"י והרא"ש והביאו הנ"י וכת' שתלמידי רש"י לא ס"ל הכי מאחר שירד שלא ברשות וגם עומד להסתלק ע"ש כ"כ הסמ"ע ועיין בתשובת מהר"א ששון סי' רנ"ד.

(ב) כרם:    פירוש לאפוקי שדה שעומד ג"כ לזרוע וחצר עומד לבנות. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש