פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שמה

סעיף אעריכה

שאל שתי פרות חצי היום בשאלה וחצי היום בשכירות המשאיל אומר בזמן השאלה מתו והלה אומר אחת מתה בזמן השאלה והאחרת איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע ישלם השתים:

סעיף בעריכה

וכן אם מסר לו שלשה פרות שתים שאולות ואחת שכורה והמשאיל אומר שתים השאולות הן שמתו והשואל אומר אחת השאולה מתה ודאי אבל השניה שמתה איני יודע אם השאולה האחרת או השכורה מתוך שאינו יכול לישבע שהרי אומר איני יודע ישלם השתים: