פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רצא ב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

השוכר בית מחבירו -- השוכר חייב לקבוע בה מזוזה ולתקן מקום קביעותה. (ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לו מזוזה -- לא הוי מקח טעות) (ב"י בשם הרב רבינו מנוחה). וכשיצא לא יטלנה בידו (ואם הקפיד על מעותיה השני צריך לשלם לו) (ב"י בשם הרב מנוח).

ואם שכר הבית מעובד כוכבים או ששכרו לעובד כוכבים -- נוטלה ויוצא.

הגה: ועובד כוכבים שבקש שיתנו לו מזוזה ורוצה לקבעה בפתחו אסור ליתנה לו (כך השיב מהרי"ל). ונראה לי דמכל מקום במקום דאיכא למיחש משום איבה ושירע משום זה לישראל שרי (כנ"ל).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) השוכר בית כו'. עיין בח"מ סי' שי"ד ס"ב:


(ג) ואף שכר הבית מעובד כוכבים. ואא"כ סוף השכירות יוצא משם נוטלה ויוצא וכן כששוכרו לעובד כוכבים יטלנה מיד קודם שיכנס לשם העובד כוכבים:באר היטב

▲ חזור לראש