עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק י

דף קס עמוד בעריכה

א א טור ושו"ע חו"מ סי' מד סעיף ט:

ב ב מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ח ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מד סעיף ה:

דף קסא עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מד סעיף ח:

ד ב ג (מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יב) , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יא:

דף קסא עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מד סעיף ה:

ו ב מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' מד סעיף א:

דף קסב עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מד סעיף א:

ח ב מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ו:

דף קסב עמוד בעריכה

ט א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף י:

י ב מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ו , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' נא סעיף ד:

יא ג מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף יד:

יב ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ , סמג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף ב:

יג ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף א:

דף קסג עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ט:

טו ב מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ח:

טז ג מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ט:

יז ד מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ז , וסמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לב:

יח ה מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה י , וסמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ו:

יט ו מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ז , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לב:

דף קסג עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לג:

כא ב ג מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לא:

כב ד מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , וסמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף יט:

כג ה מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף יח:

כד ו מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף יט:

כה ז מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף כ:

דף קסד עמוד אעריכה

כו א ב מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף כ:

כז ג ד מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף כא:

כח ה ו ז מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף כב:

כט ח שם סעיף ?? בהג"ה:

דף קסד עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

לא ב מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ב , סמג לאוין ט:

לב ג מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ד:

דף קסה עמוד אעריכה

לג א ב מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יט:

לד ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לד , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מט:

לה ד מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף י:

דף קסה עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ו , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף יא:

לז ב מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף יב:

לח ג מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ו , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף כט:

לט ד מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ה:

מ ה טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף יא:

מא ו מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ה:

מב ז מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ו:

מג ח ט י כ ל מ נ מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף יג:

דף קסו עמוד אעריכה

מד א ב מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף יג ע"ש בהג"ה:

מה ג מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה י:

דף קסו עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ו:

מז ב ג מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ז:

מח ד מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף טו:

דף קסז עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה טז ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף טו:

נ ב טור ושו"ע חו"מ סי' סט סעיף ב:

נא נ מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד וסימן צה , טור ושו"ע חו"מ סי' סט סעיף א , וסי' לט בטור:

נב ד ה מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ד:

נג ו ז ח מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף ג:

נד ט מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג , ומיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין נ וסימן צד , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ג:

נה י מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' קי סעיף א:

נו כ ל מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ב ועי' במגיד משנה , ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' קי סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ג:

דף קסז עמוד בעריכה

נז א מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ה , ומיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף יג:

נח ב מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף יז:

נט ג מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' רלח סעיף א:

ס ד מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלח סעיף ב:

סא ה מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' לב סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' נא:

סב ו מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ב , וסמ"ג עשין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' נא בהג"ה:

סג ז מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א:

סד ח מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ב:

סה ט מיי' שם הל' א ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' יג סעיף ב:

סו י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ג:

סז כ מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ג ועיין ב?? מ"מ , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' קי סעיף א:

סח ל מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ג:

סט מ מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ג בהג"ה:

ע נ (מיי') , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ד:

דף קסח עמוד אעריכה

עא א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ה , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כט סעיף א:

עב ב טור ושו"ע אה"ע סי' קי סעיף א בהג"ה:

עג ג עי' בהשגות הראב"ד בפכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ג , [ וברב אלפס יבמות פ"ד דף טו. ]:

עד ד מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ב , ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין צד וסי' נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף א:

עה ה מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' רלח סעיף ב:

עו ו מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א ע"ש , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' יג סעיף ב:

עז ז ח מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' נה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף יב:

עח ט מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה יב ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מא סעיף א וסעיף ב:

דף קסח עמוד בעריכה

עט א ב מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה יג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מא סעיף א:

פ ג מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה יד , וסמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נב סעיף א:

פא ד מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' נב סעיף ב:

פב ה ו ז מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' נב סעיף א:

פג ח מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה יא , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מא סעיף ג:

פד ט מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מא סעיף ג בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רלט סעיף א:

דף קסט עמוד אעריכה

פה א מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מא סעיף א:

פו ב ג ד מיי' פ"כב מהל' מלוה ולוה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צח סעיף י וכגי' הרמב"ם:

דף קסט עמוד בעריכה

פז א מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' רלט סעיף א:

פח ב מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה א , ומיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ג , ומיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין פב וסימן צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רכה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א:

פט ג מיי' פ"א מהל' שלוחין ושותפין הלכה ג ועי' בהשגות ובכסף משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפב סעיף ו:

צ ד טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף ט:

צא ה מיי' פ"טו מהל' טוען ונטען הלכה א , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ד:

דף קע עמוד אעריכה

צב א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה טו , ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג עשין צד וסי' נ , טור ושו"ע חו"מ סי' נא סעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלג סעיף א:

צג ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יז , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' נא סעיף ג וסעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יז:

צד ג מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה יד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף טו:

צה ד מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ט , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף א:

צו ה מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה יד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף טו:

צז ו מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף א:

צח ז מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ה ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף ב:

דף קע עמוד בעריכה

צט א מיי' פ"טו מהל' טוען ונטען הלכה א ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ד:

ק ב מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף ב:

קא ג מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה טו , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נד סעיף א:

דף קעא עמוד אעריכה

קב א מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נד סעיף א:

קג ב טור ושו"ע חו"מ סי' רלט סעיף א בהג"ה:

קד ג מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף יד:

דף קעא עמוד בעריכה

קה א ב מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה טז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נד סעיף ב:

קו ג מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה א , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף ז:

קז ד מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף יג:

קח ה מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף יב:

קט ו מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף כד:

דף קעב עמוד אעריכה

קי א מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף יט:

קיא ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כח , ומיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג עשין נ וסי' צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף כ , וטור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף ו:

קיב ג ד ה מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הל' יז יח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נג:

קיג ו מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ו:

קיד ז מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ז:

קטו ח מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ט:

דף קעב עמוד בעריכה

קטז א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף ז:

קיז ב מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נ , וטור ושו"ע חו"מ סי' סא סעיף י:

קיח ג מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ט , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ז:

דף קעג עמוד אעריכה

קיט א מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז , ומיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יא , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף יא:

קכ ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ז , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' סב וע"ש בהג"ה:

קכא ג טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ט:

קכב ד ה מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ז:

קכג ו מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה יב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף כג:

קכד ז מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף כד:

קכה ח מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף יב:

קכו ט מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ח:

דף קעג עמוד בעריכה

קכז א מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף יד:

קכח ב מיי' פ"יז מהל' אישות הלכה ט , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קב סעיף ז:

קכט ג מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ח:

קל ד מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ב:

קלא ה ו מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ד ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף יד , עיין בטור:

דף קעד עמוד אעריכה

קלב א מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ה , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף יז וסעיף יח:

קלג ב ג מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף יט:

קלד ד ה מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה ו ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קל סעיף ז:

דף קעד עמוד בעריכה

קלה א ב ג מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קל סעיף ו:

קלו ד ה מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קל סעיף ד:

קלז ו ז מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קל סעיף ז:

קלח ח ט י כ ל מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ו , ומיי' פ"יז מהל' אישות הלכה ט ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד וסי' מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קב סעיף ו וסעיף ז:

קלט מ מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ב:

קמ נ מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ו ועי' בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"יז מהל' אישות הלכה ט ועי' בהנ"ל , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קב סעיף ו וסעיף ז:

קמא ס מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יט ועי' בהשגות ובכסף משנה , סמג עשין קלא , טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ג:

קמב ע מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ב:

דף קעה עמוד אעריכה

קמג א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יט , סמג עשין קלא , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ג:

קמד ב ג מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה י ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ד:

קמה ד ה מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ח והלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ה:

קמו ו מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ב:

קמז ז מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:

קמח ח מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א:

קמט ט מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ד , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א:

דף קעה עמוד בעריכה

קנ א מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ג , ומיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סט סעיף א , ובטור סי' לט:

קנא ב מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה א ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ד:

קנב ג מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף א:

קנג ד ה מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד:

קנד ו מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג שם:

קנה ז ח מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה א , ומיי' פ"יב מהל' נזקי ממון הלכה כב , סמג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' תי סעיף לח:

דף קעו עמוד אעריכה

קנו א מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קז סעיף א:

קנז ב מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ד , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א:

קנח ג מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ג , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' סט סעיף ב:

קנט ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יד ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף כ:

קס ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כה ועי' בהשגות ובמגיד משנה , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף א:

קסא ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה טו , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלג סעיף א:

קסב ז מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ז:

קסג ח ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ג:

קסד י מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף א:

דף קעו עמוד בעריכה

קסה א מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ב:

קסו ב מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף א:

קסז ג מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ב: