עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק י

דף קס עמוד ב עריכה

א א טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ד סעיף ט':

ב ב מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ח' ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ד סעיף ה':

דף קסא עמוד א עריכה

ג א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ד סעיף ח':

ד ב ג (מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה י"ב), סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף י"א:

דף קסא עמוד ב עריכה

ה א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ד סעיף ה':

ו ב מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ד סעיף א':

דף קסב עמוד א עריכה

ז א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ד סעיף א':

ח ב מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ו':

דף קסב עמוד ב עריכה

ט א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף י':

י ב מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ו', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף י"ב, וטור ושו"ע חו"מ סי' נ"א סעיף ד':

יא ג מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף י"ד:

יב ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ', סמג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ב':

יג ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף א':

דף קסג עמוד א עריכה

יד א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ט':

טו ב מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ח':

טז ג מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ט':

יז ד מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ז', וסמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ב:

יח ה מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י', וסמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ו':

יט ו מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ז', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ב:

דף קסג עמוד ב עריכה

כ א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ג:

כא ב ג מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"א:

כב ד מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד', וסמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף י"ט:

כג ה מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף י"ח:

כד ו מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף י"ט:

כה ז מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף כ':

דף קסד עמוד א עריכה

כו א ב מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף כ':

כז ג ד מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף כ"א:

כח ה ו ז מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף כ"ב:

כט ח שם סעיף ?? בהג"ה:

דף קסד עמוד ב עריכה

ל א מיי' פי"ד מהל' טומאת צרעת הלכה ו':

לא ב מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ב', סמג לאוין ט:

לב ג מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ד':

דף קסה עמוד א עריכה

לג א ב מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט:

לד ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ד, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ"ט:

לה ד מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף י':

דף קסה עמוד ב עריכה

לו א מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ו', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף י"א:

לז ב מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף י"ב:

לח ג מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ו', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף כ"ט:

לט ד מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ה':

מ ה טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף י"א:

מא ו מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ה':

מב ז מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ו':

מג ח ט י כ ל מ נ מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ז, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף י"ג:

דף קסו עמוד א עריכה

מד א ב מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ז, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף י"ג ע"ש בהג"ה:

מה ג מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה י':

דף קסו עמוד ב עריכה

מו א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ו':

מז ב ג מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ז':

מח ד מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ט"ו:

דף קסז עמוד א עריכה

מט א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ז ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ט"ו:

נ ב טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ט סעיף ב':

נא נ מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמ"ג עשין צד וסימן צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ט סעיף א', וסי' לט בטור:

נב ד ה מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ד':

נג ו ז ח מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף ג':

נד ט מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג', ומיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין נ וסימן צד, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ג':

נה י מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"י סעיף א':

נו כ ל מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב' ועי' במגיד משנה, ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"י סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ג':

דף קסז עמוד ב עריכה

נז א מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ה', ומיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף י"ג:

נח ב מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף י"ז:

נט ג מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ח סעיף א':

ס ד מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ח סעיף ב':

סא ה מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ב סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"א:

סב ו מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב', וסמ"ג עשין צד, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"א בהג"ה:

סג ז מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א':

סד ח מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב':

סה ט מיי' שם הל' א ב, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ג סעיף ב':

סו י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ג':

סז כ מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ג' ועיין ב?? מ"מ, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"י סעיף א':

סח ל מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ג', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ג':

סט מ מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ג', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ג' בהג"ה:

ע נ (מיי'), סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ד':

דף קסח עמוד א עריכה

עא א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ה', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ט סעיף א':

עב ב טור ושו"ע אה"ע סי' ק"י סעיף א' בהג"ה:

עג ג עי' בהשגות הראב"ד בפכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ג, [ וברב אלפס יבמות פ"ד דף טו. ]:

עד ד מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב', ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג עשין צד וסי' נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף א':

עה ה מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ח סעיף ב':

עו ו מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א' ע"ש, וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ג סעיף ב':

עז ז ח מיי' פי"א מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ה סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ר"ז סעיף י"ב:

עח ט מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"א סעיף א' וסעיף ב:

דף קסח עמוד ב עריכה

עט א ב מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י"ג, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"א סעיף א':

פ ג מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, וסמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ב סעיף א':

פא ד מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ב סעיף ב':

פב ה ו ז מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ב סעיף א':

פג ח מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י"א, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"א סעיף ג':

פד ט מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"א סעיף ג' בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' רל"ט סעיף א':

דף קסט עמוד א עריכה

פה א מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"א סעיף א':

פו ב ג ד מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ח סעיף י' וכגי' הרמב"ם:

דף קסט עמוד ב עריכה

פז א מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ט סעיף א':

פח ב מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה א', ומיי' פי"ט מהל' מכירה הלכה ג', ומיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין פב וסימן צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ה סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א':

פט ג מיי' פ"א מהל' שלוחין ושותפין הלכה ג' ועי' בהשגות ובכסף משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ב סעיף ו':

צ ד טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף ט':

צא ה מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הלכה א', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"מ סעיף ד':

דף קע עמוד א עריכה

צב א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ט"ו, ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב', סמ"ג עשין צד וסי' נ, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"א סעיף ז', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף ו', וטור ושו"ע אה"ע סי' קל"ג סעיף א':

צג ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"ז, וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"א סעיף ג' וסעיף ז, וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף י"ז:

צד ג מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ט"ו:

צה ד מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ט', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף א':

צו ה מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ט"ו:

צז ו מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע' סעיף א':

צח ז מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ה' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע' סעיף ב':

דף קע עמוד ב עריכה

צט א מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הלכה א' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"מ סעיף ד':

ק ב מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע' סעיף ב':

קא ג מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ד סעיף א':

דף קעא עמוד א עריכה

קב א מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה י', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ד סעיף א':

קג ב טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ט סעיף א' בהג"ה:

קד ג מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף י"ד:

דף קעא עמוד ב עריכה

קה א ב מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ד סעיף ב':

קו ג מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה א', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף ז':

קז ד מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף י"ג:

קח ה מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף י"ב:

קט ו מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף כ"ד:

דף קעב עמוד א עריכה

קי א מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף י"ט:

קיא ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ח, ומיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו', סמ"ג עשין נ וסי' צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף כ', וטור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף ו':

קיב ג ד ה מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הל' יז יח, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ג:

קיג ו מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ו':

קיד ז מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ז':

קטו ח מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ט':

דף קעב עמוד ב עריכה

קטז א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף ז':

קיז ב מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ט', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ', וטור ושו"ע חו"מ סי' ס"א סעיף י':

קיח ג מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ט', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ז':

דף קעג עמוד א עריכה

קיט א מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז', ומיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"א, ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף י"א:

קכ ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ז', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ב וע"ש בהג"ה:

קכא ג טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ט':

קכב ד ה מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ז':

קכג ו מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף כ"ג:

קכד ז מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף כ"ד:

קכה ח מיי' פכ"א מהל' מכירה הלכה י"ט, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ד סעיף י"ב:

קכו ט מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ח':

דף קעג עמוד ב עריכה

קכז א מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף י"ד:

קכח ב מיי' פי"ז מהל' אישות הלכה ט', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ב סעיף ז':

קכט ג מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ח':

קל ד מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ב':

קלא ה ו מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ד' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף י"ד, עיין בטור:

דף קעד עמוד א עריכה

קלב א מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ה', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף י"ז וסעיף יח:

קלג ב ג מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף י"ט:

קלד ד ה מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ו' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ל סעיף ז':

דף קעד עמוד ב עריכה

קלה א ב ג מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ו', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ל סעיף ו':

קלו ד ה מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ל סעיף ד':

קלז ו ז מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ל סעיף ז':

קלח ח ט י כ ל מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ו', ומיי' פי"ז מהל' אישות הלכה ט' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צד וסי' מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ב סעיף ו' וסעיף ז:

קלט מ מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ב', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ב':

קמ נ מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ו' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, ומיי' פי"ז מהל' אישות הלכה ט' ועי' בהנ"ל, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ב סעיף ו' וסעיף ז:

קמא ס מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה י"ט ועי' בהשגות ובכסף משנה, סמג עשין קלא, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ג':

קמב ע מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ב':

דף קעה עמוד א עריכה

קמג א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה י"ט, סמג עשין קלא, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ג':

קמד ב ג מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה י' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ד':

קמה ד ה מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ח' והלכה ט, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ה':

קמו ו מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף ב':

קמז ז מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

קמח ח מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א':

קמט ט מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ד', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א':

דף קעה עמוד ב עריכה

קנ א מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ג', ומיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ט סעיף א', ובטור סי' לט:

קנא ב מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה א' ועי' במגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ד':

קנב ג מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף א':

קנג ד ה מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד:

קנד ו מיי' פי"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג שם:

קנה ז ח מיי' פי"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א', ומיי' פי"ב מהל' נזקי ממון הלכה כ"ב, סמג עשין סו, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"י סעיף ל"ח:

דף קעו עמוד א עריכה

קנו א מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א':

קנז ב מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ד', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א':

קנח ג מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ג', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ט סעיף ב':

קנט ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"ד ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף כ':

קס ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ה ועי' בהשגות ובמגיד משנה, וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף א':

קסא ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ט"ו, וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ג סעיף א':

קסב ז מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ז':

קסג ח ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כ"ה, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף ג':

קסד י מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף א':

דף קעו עמוד ב עריכה

קסה א מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ב', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ב':

קסו ב מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף א':

קסז ג מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ב':