שולחן ערוך חושן משפט קכט יד


שולחן ערוך

התנה המלוה עם הערב למי שארצה אפרע יכול ליפרע מהערב תחלה אפילו אם יש נכסים ללוה ויש חולקים בזה ומודים שאם אמר בפירוש ממי שארצה אפרע (תחלה) יכול לתבוע מהערב תחלה אפילו אם יש נכסים ללוה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(לא) יכול לפרוע מהערב תחילה כו'. ודלא כמ"ש בתשו' רשד"ם סי' ל"ט ע"ש דליתא:


ט"ז

באר היטב

(לב) יכול:    ודלא כמ"ש בתשו' רשד"ם סי' ל"ט ע"ש דליתא. ש"ך.קצות החושן

▲ חזור לראש