עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ה

דף עג עמוד אעריכה

א א מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף א:


דף עה עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ז:

ג ב טור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף א בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ח:

ד ג ד מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף ג:

דף עו עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף א:

ו ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ו:

דף עו עמוד בעריכה

ז א ב ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ג ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ט:

ח ד ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ג ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ז:

ט ו מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף א:

דף עז עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף ו:

יא ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף ז:

דף עז עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יג ועי' בהשגות ובמגיד משנה:

יג ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יג ועי' בהנ"ל , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף י:

יד ג מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

טו ד מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ט:

טז ה מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ט , וטור ושו"ע חו"מ סי' קכב סעיף א וע"ש:

יז ו מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ב:

יח ז מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ד:

יט ח מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ח:

כ ט י מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ב ועיין בהג"ה:

כא כ מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ד:

דף עח עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ח , ומיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף טו:

כג ב מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ח:

כד ג ד ה ו ז מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף ז:

דף עח עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף יא:

כו ב מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף טז וע"ש שהוא היפך המשנה בדין בור:

כז ג ד מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף יז:

כח ה מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף יא:

דף עט עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה א:

ל ב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ו:

דף עט עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף טז:

דף פ עמוד אעריכה

לב א ב מיי' פכ"ג מהל' מכירה הל' יא יב יג , טור ושו"ע חו"מ סי' ריג סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף יח:

לג ג מיי' פ"כג מהל' מכירה הלכה יד:

לד ד מיי' פ"כג מהל' מכירה הלכה טו , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף יד:

לה ה ו מיי' הל' מכירה הל' יב יג , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף יח ועיין שם:

דף פ עמוד בעריכה

לו א ב מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה יח:

לז ג מיי' פ"כג מהל' מכירה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף יד:

לח ד ה מיי' פ"א מהל' שמיטין הלכה כא והלכה כב:

דף פא עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ח:

מ ב מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף י:

מא ג מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ט:

מב ד מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ו:

מג ה ו מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ח:

מד ז טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ו:

מה ח מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד:

מו ט מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה א:

מז י מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה יג ע"ש השגות וכסף משנה:

דף פא עמוד בעריכה

מח א ב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד , סמג עשין קמ:

מט ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א , סמג לאוין רכד , טור י"ד סימן שלא:

נ ז מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ד:

נא ח מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד:

נב ט מיי' פ"יז מהל' מעשה קרבנות הלכה ו:

נג י מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד:

נד כ מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ח:

דף פב עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף י:

נו ב מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ט:

נז ג מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף י:

נח ד מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה א והלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ו:


דף פב עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ו:

דף פג עמוד אעריכה

ס א מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה ד , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף לד:

סא ב ג ד מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ז:

סב ה מיי' פ"ח מהל' כלאים הלכה י , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף סד:

סג ו מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ו:

סד ז מיי' פ"ו מהל' כלאים הלכה ט , ועיין בהשגות ובכסף משנה , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף כו:

סה ח מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ז ואין לו:

דף פג עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ז ואין לו:

סז ב מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ו:

סח ג ד מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ז:

סט ה ו מיי' פ"כז מהל' מכירה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ סעיף יד:

ע ז מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה א , סמג עשין פב ולאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלג:

עא ח מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף י:

דף פד עמוד אעריכה

עב א מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יא:

עג ב מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלג:

עד ג מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה י , סמג עשין רלד:

עה ד מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלג:

דף פד עמוד בעריכה

עו א מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כא , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף סד:

עז ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף נג:

עח ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ו:

עט ד מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ה:

פ ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ב , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א ועיין בהשגות:

פא ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה יח , סמ"ג עשין פב:

פב ז ח מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ז:

דף פה עמוד אעריכה

פג א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ג:

פד ב ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ט:

פה ד מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ב:

פו ה מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף א:

פז ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ב ובהג"ה:

דף פה עמוד בעריכה

פח א ב מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו והלכה ז , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ט:

פט ג ד ה מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ח , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף י:

צ ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ג:

צא ז מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ב , ועי' במגיד משנה ובכסף משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ה:

צב ח מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ח:

דף פו עמוד אעריכה

צג א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ז:

צד ב ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה א והלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ג:

צה ד מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף א:

צו ה ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א והלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

צז ז ח מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שנא:

דף פו עמוד בעריכה

צח א ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

צט ג מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף א:

ק ד מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ז , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ז:

קא ה ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף י:

קב ז מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה יב , ועיין במגיד משנה , סמג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף ח:

דף פז עמוד אעריכה

קג א מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה יב , סמג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף ח:

קד ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה יח:

קה ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ח ועיין בהשגות , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ט:

קו ד מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפה סעיף ז:

קז ה ו טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ז:

קח ז מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ט:

קט ח מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפה סעיף ז:

דף פז עמוד בעריכה

קי א מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה טו:

קיא ב ג מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפח סעיף ב:

דף פח עמוד אעריכה

קיב א מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יד , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף ב:

קיג ב ג מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' שנט סעיף ה:

קיד ד ה מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף יא:

קטו ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה יד , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר סעיף ז:

קטז ז מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כא:

קיז ח מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כה:

קיח ט י מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה א , סמג עשין קלה , [ טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף צה ]:

קיט כ ל מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה יח , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ז:

קכ מ נ מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה יח , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יב:

דף פח עמוד בעריכה

קכא א ב מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה יג והלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יד:

קכב ג מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ח:

קכג ד ה ו מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה יג והלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יד:

קכד ז ח מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה יב , סמג לאוין קנב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יט:

דף פט עמוד אעריכה

קכה א מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה טז , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ח:

קכו ב מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה כ , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ב:

קכז ג מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה כ , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כ:

קכח ד טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ט:

קכט ה ו מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה טו והלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יד:

קל ז ח ט י מיי' הל' גניבה הלכה ח ט י , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יג:

דף פט עמוד בעריכה

קלא א מיי' פ"ח מהל' גניבה הל' ח ט י , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יג:

קלב ב ג מיי' פ"כא מהל' כלים הלכה ה:

קלג ד מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ד , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף י:

קלד ה ו ז מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ה והלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ה:

קלה ח מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ט:

קלו ט מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ג , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יח:

קלז י מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יא:

קלח כ ל מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ו:

קלט מ נ מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ג , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ג:

קמ ס מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ד:

דף צ עמוד אעריכה

קמא א ב מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ז , סמג לאוין קנב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ד:

קמב ג מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ז:

קמג ד מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה יז , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף טו:

קמד ה מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כ:

קמה ו מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה א ועיין בהשגות , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף א:

דף צ עמוד בעריכה

קמו א ב מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה יז , סמג לאוין קנב ועשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף טו:

קמז ג מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כה:

קמח ד מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כד:

קמט ה מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כד ובסעיף כ:

קנ ו מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כד:

קנא ז מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ו:

קנב ח מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ו , וסמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כד:

קנג ט י מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כו:

דף צא עמוד אעריכה

קנד א מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ח ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כו:

קנה ב ג מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כג:

קנו ד ה ו מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כב:

קנז ז ח ט מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף י:

קנח י כ ל מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ט , סמג לאוין רב??:

דף צא עמוד בעריכה

קנט א מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ט , סמג לאוין רכ??: