שולחן ערוך חושן משפט רטז י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל העצים שקוצץ בעל השני אילנות מהם העולה מהגזעים והוא הרואה פני חמה הרי הוא של בעל האילנות והעולה מהשרשים והוא שאינו רואה פני החמה הרי הוא של בעל השדה ובדקל אין לבעל הדקל מן העולה כלום לפי שאין לו גזע:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הרי הוא של בעל האילנות:    שהאילנות עכ"פ הן שלו והיוצא מהן כמוהו אבל העולה משרשים מתחת הקרקע אף שמסתעפי' מאילן שלו מ"מ יוצאין מתחת הקרקע והקרקע הוא של המוכר:

לפי שאין לו גזע:    כדברי המחבר שבסעיף זה הוא ג"כ ל' הרמב"ם בעינו שם בפכ"ד דמכיר' ומריש דבריו מוכח שהם דין שהוא בזה האילן היוצא מן הארץ קראו גזע ומיניה שמ"ש בסוף דבריו לפי שאין לו גזע ר"ל שאין ענף יוצא מהגזע הוא הסדן שלו וכן היא משמעות פי' דברי המ"מ שכ' שם עליו ז"ל לפי שאין מעלין גזע מסדנו של אילן כדי שיהא של בעל האילן אלא מן השרשים שהרי הוא של בעל הקרקע עכ"ל אלא שצריך לו' דמה שכתב לפי שאין מעלין גזע ר"ל אין מעלין ענף מסדנו ומה שכתב כדי שיהיה של בעל האילן ר"ל שנאמר שהיה דעתו של הלוקח גם על ענפי' כאלו ומ"ה אף אם אירעו שיצא ענף מסדנו של דקל אינו של לוקח וכן פי' רשב"ם בהדיא אמימרא זו בגמרא ע"ש ודו"ק ונראה דהיינו דוקא בקונה דקל א' או שנים אבל הקונה שלשה דקלים כל היוצא מהן הוא של הלוקח כיון שקנה הן וכל סביבותיהן וכנ"ל:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש