שולחן ערוך חושן משפט רלא ג


שולחן ערוך

אסור לאדם להשהות מדה חסרה [בביתו] אפי' שאינו מודד בה ואפי' לעשות עביט של מי רגלים שמא יבא מי שאינו יודע וימדוד בה ואם יש מנהג בעיר שאין מודדים אלא במדה הרשומה ברושם הידועה וזו אינה רשומה מותר להשהותה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

▲ חזור לראש