שולחן ערוך חושן משפט קצח ח


שולחן ערוך

מסירה זו שאמרו אין צריך שימסרנו מידו ליד לוקח אלא כיון שאחז בה הלוקח בפני המוכר או במצותו הוה ליה מסירה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש