שולחן ערוך חושן משפט רטז ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו אין לו קרקע לפיכך אם מת האילן או נקצץ אין לו כלום:

הגה: מיהו יש לו כמלא אורה וסלו וכל שכן תחתיה ללקט שם פירותיו ואין המוכר יכול לזרוע שם גם יש ללוקח דרך ללקט פירותיו מן האילנות שקנה (טור)

הגדילו ב' האילנות והוציאו שריגים ואמירים יקוץ שמא יצמחו בארץ ויאמר למוכר ג' אילנות מכרת לי ויש לי קרקע (אבל אם נתפשטו הענפים אפילו למרחוק א"צ לקוץ) (טור):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ואין המוכר יכול לזרוע שם:    הטעם משום דמטנפי פירותיו דהלוקח בשעה שנפלו שמה:

גם יש ללוקח דרך:    ר"ל בקונה ג' אילנות פשיטא דיש לו דרך דהמוכר בעין יפה מוכר וכמ"ש הטור והמחבר בסימן רי"ד ס"ב דהמוכר בור ודות שבתוך חצירו יש להלוקח דרך להן אלא אפי' קנה שני אילנות אף דלא מכר לו קרקע כלל מ"מ דרך יש להן בזמן שלא נתייבשו והטעם כתב הטור ז"ל דהרי הוא כאדם המשאיל מקום לחבירו להניח שם חפציו דמשאיל לו ג"כ מקום לילך שם ולא כע"ש דכתב דבשלש אין להם דרך עליהן דטעות הוא שוב הוגד לי שתקנו בדפוס הנדפס מחדש בפראג:

יקוץ שמא יצמחו וכו':    ז"ל הטור צריך לקוצצם מיד שמא יצאו מן הגזע הסמוך לארץ ויתכסו אח"כ בקרקע עד שיראו כשלשה ויטעון הלוקח לקחתי ג' אילנות מתחלה ויש לי קרקע עמהן ואע"ג דהלוקח צריך להביא ראיה וכמ"ש הטור ובהגהות מור"ם לפני זה ס"ח מ"מ לא ניחא ליה לירד עמו בדינא ודיינא ועי"ל דדוקא בדין דבסעיף ח' שהגדילו הענפים וכן דרכן שיגדילו מ"ה צריך הלוקח שאומר שלא הגדילו להביא ראיה משא"כ בזה שיצמח סמוך לארץ ענף חדש ויתכסה בעפר שהוא דבר שאינו שכיח אם אירע שצמח ענף סמוך לארץ צריך לקוצצן מיד משום דלאחר שיתכסה בארץ ויבואו למשפט יהיו דברי הלוקח קרובים לשמוע באמרו שקנה מתחלה ג' אילנות כיון דלא שכיח הוא למצמח סמוך לארץ וק"ל ועפ"ר:

אפילו למרחוק א"צ לקוץ:    אף שהצל רע לבית השלחין מ"מ כיון דאין לו קרקע הרי שיעבד לו המוכר שדהו לכל צרכיו וע"ש כן לקחו ממנו משא"כ בקנה ג' אילנות וקנה הקרקע עמהן דלא שיעבד לו המוכר מקרקעיתו כלום מ"ה יכול להכריחו לקצוץ הענפים שנתפשטו יותר ממה שהיו בשעת המכירה כיון שצליהן הוא רע לבית השלחין:


ט"ז

באר היטב

(טו) ויאמר:    ואע"ג דהלוקח צריך להביא ראיה כמ"ש בס"ח מ"מ לא ניחא ליה לירד עמו בדינא ודיינא ועוד י"ל דדוק' התם שהגדילו הענפים וכן דרכן מש"ה הלוקח שאומר שלא הגדילו צריך להביא ראיה משא"כ בזה שיצמח סמוך לארץ ענף חדש ויתכס' בעפר שהוא דבר שאינו שכיח אם יבאו לדין יהיו דברי הלוקח קרובים לשמוע באמרו שקנ' מתחלה ג' אילנות כיון דלא שכיח הוא ליצמח סמוך לארץ. סמ"ע.

(טז) למרחוק:    אף שהצל רע לבית השלחין מ"מ כיון דאין לו קרקע הרי שיעבד לו המוכר שדהו לכל צרכיו וע"מ כן לקחן ממנו משא"כ בקנ' ג' אילנות קנה קרקע עמהן דלא שיעבד לו המוכר מקרקעיתו כלום מש"ה יכול להכריחו לקצוץ הענפים שנתפשטו יותר ממה שהיו בשעת המכיר' כיון שצליהן רע לבית השלחין. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש