שולחן ערוך חושן משפט רטז ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בד"א כשהיו שלשה האילנות עומדים כמו ג' פטפוטי (כירה) (פי' כעין רגלים שחיברן בטיט על הארץ לשפות עליהם הקדרה) שהרי הם שנים זה כנגד זה והשלישי מכוון ביניהם ומרוחק מהם והוא שיהיה בין כל אילן ואילן מארבע אמות ועד י"ו ומהיכן הוא מודד מהעיקר הרחב של אילנות אבל אם לא היו עומדים בשורה הזאת או שהיו מקורבים פחות מארבע אמות או מרוחקים יותר מי"ו אמה או שלקחן זה אחר זה או שמכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר או שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שהפסיק בור או אמת המים או רשות הרבים ביניהם ה"ז אין לו קרקע לפיכך לא קנה האילנות שביניהם ואם יבש האילן או נקצץ ילך לו:

הגה: והוא שאין גזעו מחליף אבל אם גזעו מחליף אין זה אילן חדש אלא כעולה מן הגזע דמי והוא משל בעל האילן (טור):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שהרי הן שנים כו':    כן הוא הל' ג"כ ברמב"ם וכ"כ לנתינת טעם דכיון שהן עומדין בדרך זה אין המחרישה יכול לעבור ביניהן ומ"ה נמכרה קרקע עם האילנות וכ"כ רש"י:

מד"א עד י"ו:    פי' ועד בכלל ה"ט דפחות מד"א אין להם יניקה כפי צרכן וכעיקורים דמי ויתר מי"ו אמות אין הקרקע בטילה אצלם כיון שא"צ ליניקתן כולי האי ומ"ש בסמוך בסעיף שלפני זה שקונה האילנות שביניהן איירי שמרוחקים מהג' אילנות שקנה ד' אמות דאל"כ כעיקורים דמי נ"י ועפר"ד:

מהעיקר הרחב:    ז"ל הטור ואלו ד' אמות והי"ו אמות מודדין איתן ממקום יציאת האילן מן הארץ שהוא עבה ועפ"ר:


ט"ז

באר היטב

(יג) ועד:    פי' ועד בכלל וה"ט דפחות מד"א אין להן יניקה כפי צרכן וכעקורין דמי ויתר מט"ז אמות אין הקרקע בטיל' אצלן כיון שא"צ ליניקתן כולי האי ומ"ש בסעיף הקודם שקונ' האילנו' שביניהן איירי שמרוחקין מג' האילנות שקנה ד"א דאל"כ כעקורין דמי נ"י. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש