שולחן ערוך חושן משפט רטז ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המוכר שלשה אילנות בתוך שדהו אפילו היו ג' נטיעות קטנות או שלשה בדי אילן יש ללוקח קרקע הראוי להם (ויש אומרים דאם הם דקין שהעול כובשן לא קנה קרקע שביניהם) (טור בשם הר"י) ואפילו יבשו האילנות או נקצצו יש לו קרקע הראוי להם (ונוטע אחרים תחתיהם) (טור) וקנה כל האילנות שביניהם וכמה הוא הקרקע הראוי להם תחתיהם וביניהם וחוצה להם כמלא האורה (פי' כדי שיוכל לעבור מלקט תאנים עם הסל שבידו) וסלו וזה המקום שהוא מלא האורה וסלו אין אחד מהם יכול לזרעו אלא מדעת חבירו

אבל הקרקע שביניהן זורע הלוקח ואם שייר המוכר הקרקע שביניהן לעצמו אפ"ה מקום האילנות ללוקח ויכול לנטוע אחרים אם יבשו (טור):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

המוכר ג' אילנות כו':    דג' אילנות מקרי שדה אילן מ"ה מסתמא קנה ג"כ הקרקע הראוי להן ובטור כתב עוד ז"ל ואם קנה ג' יוצאין משורש אחד למטה תחת הקרקע ולמעלה מן הקרקע הן ג' ונטועין כראוי יש להן קרקע עכ"ל:

שהעול כובשן:    ל' הטור שהעול כובשן ואין עולין להן בחבל וכתבתי בפרישה דר"ל כל א' כדינו דהיינו בשאר אילנות חשיבתן תלוי במה שהעול אינו כובשן ובדקלים תלוי החשיבות במה שעולין לו בחבל וכמ"ש הטור והמחבר לפני זה בס"ד וכן כוונת מור"ם כאן אלא שחדא מינייהו נקט:

וקנה כל האילנות שביניהן:    בטור כתב דוקא אילנות קטנות שביניהן קנה וב"י כתב שם עליו דהוא דבר פשוט דאלו גדולים אינו מן הסברא שיהיו בטלים עם הג' שקנה וא"כ ק"ק למה סתם המחבר כאן ועמ"ש מזה בדרישה:

כמלא אורה וסלו:    המלקט קרי אורה על שם הפסוק וארוה כל עוברי דרך ור"ל ששיעור שיוכל לעמוד המלקט והסל שנותן בו הפירות שהלוקט עומד בצידו:

אין א' מהם יכול לזרוע כו':    בעל הקרקע לא יזרענו דמטנפי הפירות של הלוקח כשיפלו על העפר שנחרשה ונזרעה ונתרככה ממי הגשמים והלוקח לא יזרע שם דאין אותו הקרקע שלו אלא שמשועבדת לו ללקוט פירותיו:

ואם שייר המוכר הקרקע כו':    פי' שאמר בפירוש אני מוכר לך הג' אילנות והקרקע תשאר לי:

ויכול לנטוע אחרים אם יבשו:    כיון דקנה שלשה אילנות משא"כ אם לא קנה אלא שני אילנות דאז אפי' לא שייר המוכר קרקע לעצמו בפי' אין לו להלוקח קרקע כלל מ"ה אפי' אם יבשו אינו נוטע אחרים במקומן וכמ"ש בסמוך:


ט"ז

באר היטב

(י) בדי:    ואם קנה ג' יוצאין משורש אחד למט' תחת הקרקע ולמעל' מן הקרקע הן ג' ונטועין כראוי יש להן קרקע כ"כ הטור. שם.

(יא) כובשן:    ל' הטור ואין עולין להן בחבל ור"ל כל אחד כדינו וכמ"ש בס"ד וכן כונת הרמ"א אלא שחדא מינייהו נקט. שם.

(יב) שביניהם:    ודווקא אילנות קטנים שביניהן כ"כ הטור וכתב ב"י דהוא דבר פשוט דאילו גדולים אינו מן הסברא שיהיו בטלים עם הג' שקנה ואם כן ק"ק למה סתם המחבר כאן. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש