שולחן ערוך חושן משפט רלא כה


שולחן ערוך

כל המפקיע שערים או שאצר פירות בארץ ישראל או במקום שרובו ישראל ה"ז כמלוה ברבית:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ה"ז כמלוה בריבית:    פי' ועובר על וחי אחיך עמך:באר היטב

(כב) ברבית:    פירוש ועובר על וחי אחיך עמך. שם.▲ חזור לראש