עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק ב

דף יז עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ו:

ב ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ג וסעיף ז:

ג ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ט:

ד ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ח:

ה ה מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ה:

ו ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף יב:

ז ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף יג:

ח ח מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף א וסעיף ב, ועי"ש:

ט ט מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף ו:

י י מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יא , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סד סעיף א:

יא כ מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ב:

דף יז עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ג:

יג ב מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ד , סמ"ג עשין יט , טור א"ח סימן קיב:

יד ג טור א"ח סי' קיג:

דף יח עמוד אעריכה

טו א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ד , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ט:

דף יח עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ה:

יז ב מיי' פ"ז מהל' יבום וחליצה הלכה ח , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ה:

יח ג ד ה מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ג:

יט ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ו:

כ ז מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ב:

כא ח מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף יג:

כב ט מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רעד סעיף ב:

כג י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף ו:

כד כ מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רפח סעיף ח:

כה ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף כט וסעיף לא:

דף יט עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף ה:

כז ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ג :

כח ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף ה:

כט ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ג :

ל ה ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף ה וסעיף ו:

לא ז ח מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף ח :

דף יט עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף ח:

לג ב מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה יד , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רעח סעיף א [ וטור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף ז ]:

לד ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ב , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפט סעיף ב:

לה ד מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ז:

דף כ עמוד אעריכה

לו א טור ושו"ע או"ח סי' תרפז סעיף א:

לז ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ח , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסב סעיף א:

לח ג מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו , סמ"ג עשין רמח:

לט ד מיי' פ"יא מהל' פרה אדומה הלכה א , סמ"ג עשין רלג:

מ ה מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמ"ג לאוין קיא ועשין רמג , טור י"ד סימן קפג:

דף כ עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפז סעיף א:

מב ב מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ט:

מג ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקפח סעיף א:

מד ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנב סעיף א:

מה ה מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' רפו סעיף א:

מו י מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו , סמ"ג עשין קפג:

מז ז מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ז:

מח ח מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה ד:

מט ט מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ז:

נ י מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו , וסמג עשין קפג:

נא כ מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ב , סמ"ג עשין נו:

נב ל מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ה , סמ"ג עשין עח:

נג מ מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ג , סמ"ג עשין רלו ורלז:

נד נ מיי' פ"ו מהל' תמידין ומוספין הלכה ז , סמ"ג עשין קנט:

נה ס ע מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו , סמ"ג עשין קסג:

נו פ מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ו:

דף כא עמוד אעריכה

נז א מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה ו , סמ"ג עשין ר , טור ושו"ע או"ח סי' תפט סעיף א:

נח ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יד , סמ"ג עשין רכו: