פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרצ ח

שולחן ערוך

הלועז ששמע את המגילה *הכתובה בלשון הקודש כהובכתבי הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הם אומרים, כויצא ידי חובתו.

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כה) ובכתבי הקודש:    צ"ל בכתב הקודש וכך הגירסא ברמב"ם ור"ל בכתב אשורית:


(כו) יצא י"ח:    דהא האחשתרנים בני הרמכים גם אנן לא ידעינן מהו אלא לא בעינן אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא ואפילו לכתחלה נמי ומשו"ה יוצאין ג"כ הנשים ועמי הארץ. כתב הפמ"ג כל ירא שמים נכון שיהיה לו מגילה כשרה בידו ולקרוא מלה במלה בלחישה שא"א לשמוע מן הש"ץ הכל ובפרט שהנערים מבלבלים:

ביאור הלכה

(*) הכתובה בלה"ק:    ואם שינה בה אף איזה תיבות ללשון אחר פסולה לכמה פוסקים [ומקורו ממגילה ד' ט' מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא ואע"ג דאפילו חסר וקרא בע"פ כשר כתבו הראשונים דשאני הכא דהוי כמזויף מתוכו והריטב"א מצדד להכשיר בזה וצ"ע]:

▲ חזור לראש