פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרצ יב

שולחן ערוך

לט*קראה מתנמנם, הואיל ולא נרדם בשינה, מיצא. מאאבל אם שמעה מתנמנם, לא יצא.

מפרשים

מגן אברהם

(יד) מתנמנם:    כגון דקרי ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא:

באר היטב

(י) מתנמנם:    כגון דקרי ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא.


משנה ברורה

(לט) קראה מתנמנם:    ומתנמנם נקרא כגון דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו לי מדכר וצ"ל דמ"מ יכול לכוין לצאת דמצות צריכות כונה [פמ"ג]:


(מ) יצא:    וה"ה השומע ממנו ג"כ יצא אם רק נשמעים הדברים היטיב כ"כ המאירי ואע"ג דצריך לכוין להוציא אפשר דמתנמנם ג"כ יכול לכוין ויותר נראה לומר דמיירי שחשב בתחילת הקריאה קודם שנתנמנם להוציא השומעין:


(מא) אבל אם שמעה וכו':    דבקריאה כיון שקורא כראוי הרי מוכח דרמי אנפשיה לומר שפיר משא"כ בשמיעה בודאי חסר לו כמה תיבות:

ביאור הלכה

(*) קראה מתנמנם יצא:    ואין חילוק בין תחלת שינה לסוף שינה [ט"ז וש"א דלא כב"ח]:

▲ חזור לראש