עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק טז

דף קטו עמוד אעריכה

א א מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ה:

ב ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יב:

דף קטו עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יב:

ד ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יד:

ה ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יב:

ו ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט , סמג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף א:

ז ה ו ז ח מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יב:

דף קטז עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כז , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כ:

ט ב מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו:

י ג ד מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כא , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפא סעיף א:

יא ה טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף ג:

דף קטז עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה:

יג ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף טו וסעיף טז:

יד ג מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כו , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יז וסעיף יח:

טו ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה טז:

דף קיז עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ג וסעיף יד:

דף קיז עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ב , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה ועשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יז , וטור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף א וסעיף ג וסעיף יד:

יח ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף א:

יט ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלה סעיף ב:

כ ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלה סעיף ג:

כא ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף י:

כב ו מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף ג:

כג ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף ד:

כד ח מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ה:

כה ט טור ושו"ע או"ח סי' רנ סעיף א:

כו י כ מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רעד סעיף א וסעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' רפט סעיף א:

כז ל טור ושו"ע או"ח סי' שצד סעיף ב בהג"ה:

כח מ מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רצא סעיף א:

דף קיח עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יג , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנג סעיף א וסעיף ב:

לא ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רמב:

לב ג מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ח , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנ סעיף ד:

לג ד מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכג סעיף ו:

לד ה מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רצא סעיף א:

דף קיח עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רמב:

לו ב מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' נא סעיף ח:

לז ג מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' רלג סעיף א [ ברי"ף כאן , ובפ"ה דברכות דף כו. , וכן ברא"ש כאן , ושם סי' ה' ]:

לח ד טור ושו"ע או"ח סי' רסא סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' רצג סעיף א:

לט ה מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' כג סעיף ז בהגה:

מ ו ז טור ושו"ע או"ח סי' ב סעיף א וסעיף ו:

מא ח טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כו בהג"ה:

דף קיט עמוד אעריכה

מב א טור ושו"ע חו"מ סי' טו סעיף א:

מג ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ב , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רסב סעיף ג:

מד ג מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנ סעיף א:

מה ד טור ושו"ע או"ח סי' תרי סעיף ד:

מו ה מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ח , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רפח סעיף ז:

דף קיט עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רסח סעיף א:

מח ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסב סעיף א:

מט ג מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ה , וסמג שם:

נ ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ש:

נא ה מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' נו סעיף א , [ וברב אלפס ברכות פ"ג דף ט"ו: , וברא"ש שם סימן יט ]:

נב ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף ז:

נג ז מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף יג , [ וברב אלפס פ"ב דב"ב דף קסג: , וברא"ש פ"ג דמו"ק סי' ס"א ]:

נד ח מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ז , [וברב אלפס שם]:

דף קכ עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כב והלכה כג , סמג לאוין סח , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף ו , [ וטור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מד ]:

נו ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף יז:

נז ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף ז:

נח ד ה מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף ח:

נט ו ז מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כב והלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף ו:

ס ח ט מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף ט:

סא י כ מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ד והלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כב:

סב ל מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כג וסעיף כד:

דף קכ עמוד בעריכה

סג א ב מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רעז סעיף ג:

סד ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' רעז סעיף א:

סה ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' רעז סעיף ב:

סו ה ו מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו , סמג עשין ג:

סז ז מיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה ב , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף טו:

סח ח מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו:

דף קכא עמוד אעריכה

סט א מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב והלכה ג , ומיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג עשין רמג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף יא וסעיף יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצז סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ה , [ ברי"ף פ"ב דשבועות דף רצב , וברא"ש בהלכות מקואות סי' לו ]:

ע ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כה:

עא ג מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כו:

עב ד ה מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"כד מהל' שבת הלכה יא , ומיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה כז והלכה כח , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יב , סמ"ג לאו סה ולאו קמח , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כה , וטור ושו"ע או"ח סי' שמג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף א בהגה"ה:

עג ו מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רעז סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כג בהגה"ה:

דף קכא עמוד בעריכה

עד א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף טו:

עה ב ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לד:

עו ד ה מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף י:

עז ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ב , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף יא:

עח ז ח מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף י:

עט ט מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' רעט סעיף ז:

דף קכב עמוד אעריכה

פ א מיי' פ"יג מהל' מאכלות אסורות הלכה י , סמג לאוין קלח , טור ושו"ע יו"ד סי' קיח סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קל סעיף ב:

פא ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ב והלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רעו סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף יא וסעיף יב:

פב ג ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף י וסעיף יא:

פג ה ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף יג , וטור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף יא:

פד ז מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד , וסמג שם , טור שו"ע שם:

פה ח מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף יג:

פו ט מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רעו סעיף ב:

דף קכב עמוד בעריכה

פז א טור ושו"ע או"ח סי' רעו סעיף ב: