שולחן ערוך יורה דעה שעג א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כשם שהכהן מוזהר שלא לטמאות כך מוזהרים הגדולים על הקטנים.    (ודוקא לטמאותן בידים; אבל אם הקטנים מטמאין מעצמן עיין בא"ח סימן שמ"ג אי צריך להפרישן) (הרשב"א סימן קכ"ח ומהרי"ו וטור בשם הרמב"ם כתב כאן דאין צריך).

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(א) עיין באו"ח סימן שמ"ג כו'. משמע כמו דאמרינן התם דא"צ להפרישן הוא הדין הכא מיהו הביא הרב שם די"א דהיינו דוקא שלא הגיע לחינוך ע"ש ובאגודה פרק חרש כתב נ"ל על תינוקות הישנים באוהל המת אין מחייבים להקיצם ולהוציאם אך מפני חינוך טוב הוא עכ"ל והביאוהו האחרונים: 

ט"ז - טורי זהב

הגדולים על הקטנים. פי' הכהנים הגדולים ובטור כתוב אם מטמאין מענמן אין ב"ד מצווין להפרישו כו' ש"מ שעל ב"ד יש גם כן אזהרה שלא לטמאות בידים. וכ' באגודה דתינוק הישן באוהל המת אין צריכין להקיצו ולהוציאו אך מפני החינוך טוב הוא עכ"ל: 

באר היטב

(א) בידים: וכתב באגודה נ"ל דתינוקות הישנים באהל המת אין מחוייבים להקיצם ולהוציאם אך מפני החינוך טוב הוא עכ"ל (אבל א"צ להוציא את הקטן שאינו בר דעת הצריך לאמו. בה"י סי' שע"א).

פירושים נוספים


▲ חזור לראש