פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

  • ספר תורה שכתבו אפיקורוס -- ישרף.
  • כתבו כנעני -- יגנז.
  • נמצא ביד אפיקורוס ואינו יודע מי כתבו -- יגנז.

נמצא ביד כנעני ואינו יודע מי כתבו -- יש מי שמכשיר ויש אומרים יגנז. וחייבין הצבור לקנותו ממנו בכדי דמיו או יותר מעט ולגנוז כדי שלא יזלזל בו. ואם רצה להעלות בדמיו יותר מכדי דמיו הרבה -- מניחין אותו בידו.

ואם הוחזקו שבזזו כנענים ספרי ישראל -- תולים שאותם ספרים שלהם היו וקורין בהם.

סעיף בעריכה

גר שחזר לסורו מחמת יראה -- כשר לכתוב ספר תורה.

סעיף געריכה

ספר תורה שכתבו מסור, עבד, אשה, קטן, כותי, ישראל מומר -- פסולין.

סעיף דעריכה

ספר תורה שכתבו ממזר -- יש פוסלין.     (והוא הדין גר תושב) (מרדכי סה"ק).

סעיף העריכה

ספר תורה שאמר הסופר שלאחר שיצא מידו "לא כתבתי האזכרות לשמן" -- אינו נאמן לפסלו. אבל נאמן הוא להפסיד כל שכרו.

ולמה אינו נאמן לפסלו? שמא לא נתכוון אלא להפסיד על הלוקח או על זה ששכרו, ודומה שאינו מפסיד באמירה זו אלא שכר האזכרות.    לפיכך אם אמר "ספר תורה זה עורות שלו אינם מעובדים לשמן" -- מתוך שנאמן להפסיד שכרו נאמן לפסלו; שהכל יודעים שאם אין העורות מעובדין לשמן אין לו שכר כלל.

הגה: מיהו כשכר חומש בעלמא חייב לשלם לו דהא מכל מקום לא גרע מחומש (מרדכי פ' הניזקין).