פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

בוצע על שתי ככרות (שלימות) שאוחז שתיהן בידו ובוצע התחתונה:

הגה: ודוקא בלילי שבת (דברי עצמו). אבל ביום השבת או בלילי יום טוב בוצע על העליונה (כל בו והגהות מיימוני פרק ח' מהלכות חמץ ומצה) והטעם הוא על דרך הקבלה:

סעיף בעריכה

מצוה לבצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. (ועיין לעיל סימן קס"ז):

סעיף געריכה

אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום הבוצע ואם יש לפני כל אחד לחם משנה יכולים לטעום אף על פי שעדיין לא טעם הוא:

סעיף דעריכה

סעודה זו ושל שחרית אי אפשר לעשותה בלא פת: