פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

יסדר שולחנו ויציע המטות ויתקן כל ענייני הבית, כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת.

הגה: ויהיה שולחנו ערוך כל יום השבת, וכן המנהג ואין לשנות. (טור סוף סימן רפט ומרדכי סוף פרק כל כתבי והגהות מרדכי פרק כ"ט דשבת):

סעיף בעריכה

ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת. ואם אי אפשר לו, לפחות ישלשל (פירוש ישלשלם כלפי מטה, שיהיו ארוכים, כמדת העשירים היושבים בביתם. רש"י שם) בגדיו למטה, דרך כבוד:

סעיף געריכה

ילבש בגדיו הנאים וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה, דרבי חנינא מעטף וקאי בפניא דמעלי שבתא ואמר: בואו ונצא לקראת שבת מלכתא. ר' ינאי אומר: בואי כלה בואי כלה:

הגה: וילביש עצמו בבגדי שבת מיד אחר שרחץ עצמו, וזהו כבוד השבת. ועל כן לא ירחץ לשבת אלא סמוך לערב, שילביש עצמו מיד: (הגהות מרדכי החדשים):