שולחן ערוך אורח חיים שא מד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הבא להציל כליו מפני הדליקה לובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף ופושט וחוזר ולובש ומוציא:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

ביאור הלכה

(*) לובש כל מה שיכול ללבוש:    דכיון דדרך מלבוש הוא שרי:.

(*) ופושט וחוזר וכו':    עיין לקמן בסימן של"ד ס"ח שהביא המחבר דיש חולקין ע"ז והכא סתם בזה ועיין בביאור הגר"א שהכריח דהעיקר כהך דהכא:.

(*) ומוציא:    עיין לקמן שם מה שכתבנו במ"ב:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש